Zrenjanin traži privatnog partnera za putnu infrastrukturu 1foto Nadica Jakovljev/Danas

Održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada trebalo bi da bude povereno privatnom partneru na 10 godina, a trenutno je u toku javni tender za izbor najboljeg ponuđača.

Gradska uprava Zrenjanina raspisala je javni poziv za izbor najboljeg ponuđača kome bi u narednih deset godina, kroz projekat javno – privatnog partnerstva, bilo povereno održavanja lokalne putne infrastrukture.

Predlog projekta zasniva se na ideji obezbeđivanja dostupnosti dela kvalitetne saobraćajne i druge prateće infrastrukture u urbanim zonama grada i naseljenim mestima, kapitalnim ulaganjem od strane privatnog partnera, koji će pored izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije obezbediti izradu projektne dokumentacije, dugogodišnje redovno održavanje na celoj teritoriji lokalne samouprave i naseljenih mesta, zaštitu i garantovanje za kvalitet izvedenih radova i pruženih usluga.

Lokalna samouprava neće po ovom osnovu biti kreditno zadužena imajući u vidu način na koji je uređeno javno-privatno partnerstvo i koncesije, dok bi se istovremeno ostvarili ciljevi smanjenja budžetskih troškova i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju javnih usluga i obezbeđivanja određene koristi za lokalnu samoupravu.

U prethodne tri godine, ova komunalna usluga je, kroz ugovor, bila poverena preduzeću “Put invest” iz Sremske Kamenice.

Ova je firma dugogodišnji partner gradskih vlasti u Zrenjaninu.

Pre pet godina, naime, gradska skupština je prihvatila samoinicijativni predlog “Put investa” za saradnju, i to je tada javnosti predstavljeno kao moguće javno – privatno partnerstvo.

Zbog čega se te 2017. odustalo nije nikad objašnjeno.

Obrazlažući odluku da za lokalne puteve potraži privatnog partnera, gradske vlasti su saopštile da se pla­ni­ra­ iz­grad­nja ne­ko­li­ko no­vih op­štin­skih pu­te­va ka­ko bi se na­pra­vi­la ce­lo­vi­ta put­na mre­ža, ko­ja će za­do­vo­lji­ti po­tre­be užeg i ši­reg pod­ruč­ja Zre­nja­ni­na, od­no­sno bo­lju po­ve­za­nost gra­da sa mre­žom dr­žav­nih pu­te­va, bo­lju me­đusob­nu po­ve­za­nost se­la i po­ve­za­nost se­la sa iz­gra­đe­nim i pla­ni­ra­nim sa­dr­ža­ji­ma van gra­ni­ca gra­đe­vin­skih pod­ruč­ja na­se­lje­nih me­sta.

Pla­ni­ra­na je iz­grad­nja pu­te­va Zre­nja­nin-Lu­ki­će­vo-Bo­toš, Ara­dac-Ele­mir, Jan­kov Most-Klek-La­za­re­vo, Eč­ka-Lu­ki­no Se­lo, kao i pu­ta Mi­haj­lo­vo – dr­žav­ni put pr­vog re­da M24. U pla­nu je i iz­grad­nja pu­te­va La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo, sa mo­stom pre­ko kana­la DTD, za­tim Kni­ća­nin-Čen­ta, Kni­ća­nin-Per­lez, Zre­nja­nin (Mu­žlja)-Ti­sa i Or­lo­vat-Bo­toš, pre­ko To­ma­šev­ca, kao i nekoliko puteva koji bi povezivali sela i atare.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.