Agencija za borbu protiv korupcije zatražila tužbu protiv Poverenika 1

Tim Rešenjem je Agenciji naloženo da medijima omogući uvid u dokumente stranaka za kredite i zajmove uzete u izbornim kampanjama od 2012. do 2018.

U saopštenju Agencije navodi se da je rešenjem Poverenika od 3. decembra 2018. godine naloženo Agenciji da Milici Šarić, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (CINS), „omogući uvid u tražene kopije blanko menice, ugovora o jemstvu, zaloge u vidu hipoteke i druge dokumente, koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini“.

„S obzirom na to da je prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dovoljno da postoji mogućnost nastupanja teških posledica po interese zaštićene zakonom, očigledno je da je Poverenik prilikom donošenja tog rešenja nepravilno primenio navedeni zakon“, ocenila je Agencija u obrazloženju inicijative za podnošenje tužbe protiv Poverenika.

Agencija tvrdi da se „pogrešna primena zakona ogleda u zahtevu Poverenika da Agencija dokaže postojanje stvarne, realne štete po interese zaštićene zakonom koja je nastala usled budućeg događaja“, navodeći da su zanemarene zakonske odredbe „kojom je regulisana mogućnost nastanka štete, a ne samo nastupanje štete“.

Iz okolnosti konkretnog slučaja jasno je da bi, usled odavanja podataka koji prema zakonu predstavljaju bankarsku tajnu, mogle nastupiti posledice, koje je m kako se navodi, Agencija opisala u rešenju kojim je odbijen zahtev Poverenika.

Agencija smatra da je „objavljivanjem podataka o sredstvima obezbeđenja po osnovu bankarskih kredita višestruko štetno, naročito sa stanovišta poverenja u bankarski sistem Srbije“.

Šteta, po oceni Agencije, može nastupiti istovremeno i sa stanovišta povrede prava na neometano uživanje imovine, predviđenog Ustavom RS i Protokola 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U saopštenju se navodi kako je „nejasno da li je Poverenik prilikom odlučivanja po žalbi prevideo postojanje drugih ustavnih prava ili smatra da je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja važnije od drugih prava građana“.

Na osnovu svih tih razloga Agencija je podnela inicijativu republičkom ružilaštvu da Upravnom sudu podnese tužbu za poništaj osporenog rešenj Poverenika.

Agencija za borbu protiv korupcije ističe kako „takva praksa odlučivanja Poverenika ne doprinosi vladavini prava, pravnoj sigurnosti i poverenju u institucije sistema“.