Foto: Stefana Savić (Arhiva)

Taj Zakon predviđa ukidanje prava na roditeljski dodatak ukoliko makar jedno od dece u porodici nije primilo sve obavezne vakcine ili pak ne pohađa redovno osnovnu školu.

Polazeći od brojnih istraživanja i statističkih podataka iz izveštaja državnih organa, domaćih i međunarodnih organizacija, pomenute odredbe imaju nesrazmerno negativne efekte na decu iz najugroženijih romskih porodica, ukazujue Incijativa.

Pravna koordinatorka Inicijative A 11 Milijana Trifković istakla je da se osporenim odredbama narušava jedinstvo pravnog poretka, jer su posebnim propisima već uvedene sankcije za nevakcinisanje dece ili neupisivanje u osnovnu školu ili pripremni predškolski program.

Prema njenim rečima, osporenim zakonskim rešenjima se potpuno zanemaruje naročito težak položaj romske nacionalne manjine i teškoće sa kojima se oni suočavaju, posebno u oblasti zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Zbog svog nesrazmerno negativnog efekta po prava dece koja dolaze iz najugroženijih romskih porodica, osporene odredbe su i u suprotnosti sa garancijama zabrane diskriminacije koja je predviđena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o pravima deteta i Konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, upozorila je Trifković.

Ustavnom sudu je predloženo da, u skladu sa svojim ovlašćenjima i praksom u sličnim postupcima, hitno obustavi primenu osporenih odredbi do donošenja odluke o njihovoj neustavnosti.