Foto: Pixabay/jodylehigh

Projekat pruža podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u pripremi nacionalne međusektorske Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom, kojom će biti uspostavljen strateški okvir borbe protiv klimatskih promena u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije i procesom pristupanja EU.

Na radionici su predstavljene tri opcije prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za prioritetne sektore: poljoprivreda (proizvodnja hrane), šumarstvo (proizvodnja energije iz biomase) i vodoprivreda (proizvonja energije iz hidroelektrana).

Uz podršku EU IPA projekta „Strategija klimatskih promena sa akcionim planom“ Ministarstvo je organizovalo na kojoj su predstavljene tri opcije prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za prioritetne sektore: proizvodnju hrane, proizvodnju energije iz biomase i proizvonju energije iz hidroelektrana.

Projekat pruža podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u pripremi nacionalne međusektorske strategije borbe protiv klimatskih promena, kojom će biti uspostavljen strateški okvir borbe protiv klimatskih promena u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije i procesom pristupanja EU. Kriterijum za izbor prioritetnih sektora zasnovan je na njihovoj ranjivosti na izmenjene klimatske uslove i važnosti za primenu mera ublažavanja klimatskih promena, navodi se u saopštenju.

Srbija je, pprema dosadašnjima analizama i prdviđanjima, posebno ranjiva na uticaj klimatskih promena, a naročito na suše i šumske požare.

Identifikacija najvažnijih mera prilagođavanja, sa efektima do 2030, odnosno 2050. godine, zasnovana je na metodologiji procene rizika, naglašeno je u saopštenju.

Cilj Strategije klimatskih promena sa akcionim planom je identifikacija novih mogućnosti i šansi za industriju, pravaca konkurentnog i održivog razvoja, kao i razmatranje energetske bezbednosti i usaglašavanje nacionalnih politika sa okvirima EU, navedeno je u saopštenju Ministartsva zaštite životne sredine. Ovaj projekta finansira Evropska unija.