Foto: Freeimages /Pierre Amerlynck

Važeći Zakon koji je stupio na snagu 4. juna 2011. godine, propisao je da lične karte izdate na starom obrascu važe do roka navedenog u istim a najduže do 31. decembra 2016. godine.

U postupku zamene ličnih karata utvrđeno je da određeni broj građana koji je ceo svoj život proveo u Srbiji i ima lične karte na starom obrascu, ne može iskoristi mogućnost da pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo, tako što bi MUP dao nalog za upis u evidenciju državljana Srbije.

Uglavnom se radi o starijim licima koja su smatrala da poseduju lične karte sa trajnim važenjem i da nije potrebno da podnose zahteve za izdavanje biometrijske lične karte za čije je izdavanje uslov posedovanje državljanstva Srbije, te nisu podnela blagovremeno zahtev za njegovo sticanje. Uzeto je u obzir da su to građani koji više decenija žive u Srbiji, imali su prijavljeno prebivalište i izdate lične karte, kao i da se radi o uglavnom staračkom stanovništvu, koji, da bi po važećim propisima stekli državljanstvo, morali da traže otpust iz iz državljanstva republika bivše SFRJ, u kojima nisu čak ni živeli.

Zato je predložena mogućnost sticanja državljanstva pod olakšanim uslovima, koja bi bila oročena na godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, s obzirom na to da je državljanstvo prethodno pitanje za izdavanje lične karte, a zbog ostvarivanja drugih prava.