Foto: Stefana Savić

On je odlukom skupštinske većine izabran umesto doisadašnjeg revizora Radoslava Sretenovića kome je istekao mandat. Za potpredsednika Saveta izabrana je Bojana Mitrović, a za članove Nevenka Bojanić, Marijana Simović i Ljiljana Dimitrijević. Svi su izabrani na period od pet godina.Skupština Srbije izabrala je ekonomistu Aleksandra Stojkovića za člana Komisije za hartije od vrednosti.

Poslanici su glasovima većine usvojili i izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima se omogućava poreskim obveznicima da, ukoliko im plaćanje poreske obaveze predstavlja neprimereno veliko opterećenje, a što ceni poreski organ u svakom konkretnom slučaju, pri odobravanju prava na odlaganje plaćanja obaveze ostvare pravo na grejs
period do 12 meseci.

Grejs period do 24 meseca moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja. Usvojene su i izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost čime se ovaj propis usaglašava sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je predviđeno da pravo na refundaciju PDV na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za decu rođenu do 30. juna ove godine.Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost omogućeno je da deca koja su rođena do tog datuma iskoriste pravo na refundaciju PDV.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o akcizama kojima je propisano da se akciza ne plaća na tečni naftni gas i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 Celzijusovih stepeni, a koriste se kao sirovina i energenti.

Poslanici Skupštine Srbije većinom glasova usvojili su juče izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju kojima se propisuje da od 1. januara 2019., Narodna banka Srbije od Poreske uprave preuzima poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova.

NBS će 1. januara 2019. preuzeti deo zaposlenih u Poreskoj upravi koji na dan 31. decembar 2018. godine obavljaju poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlšćenja za obavljanje menjačkih poslova.

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune zakona o računovodstvu, reviziji, faktoringu i igrama na sreću koji se usaglašavaju s međunarodnim standardima za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.Ovim zakonima je propisano da pravna i fizička lica, koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivična dela, neće moći da budu osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava čija je delatnost registrovana za pružanje računovodstvenih usluga, reviziju, faktoring i igre na sreću.

Većinom glasova usvojen je i Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, čija primena bi trebalo da obezbedi održivi rast i razvoj Srbije, kao i efikasno sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz pregovaračkih poglavlja 17 i 22. Parlament je potvrdio i nekoliko zajmova i koncvencija.