Ukupno ostvareni budžetski prihodi za šest meseci ove godine iznose oko 414 miliona i 793 hiljade dinara i sa ostvarenim sredstvima korisnika, ta cifra je 442 miliona I 735 hiljada dinara, a tome se dodaju i preneti prihodi iz 2016. godine koji su iznosili 109 miliona dinara. Prema ovim podacima procenat ostvarivanja je 48 odsto u odnosu na plan za ovu godinu (milijarda i 147 miliona i 105.000 dinara). Kada su u pitanju samo tekući prihodi, oni su ostvareni sa 42 odsto. Osnovu budžetskog prihoda prijepoljske opštine koja se nalazi u grupi najsiromašnijih čine transferna sredstva sa višeg nivoa ( 247 miliona i 880.000 dinara za pola godine ili 48 odsto od ukupno planiranih za ovu godinu). Prihodi od poreza na dohodak imaju relativno dobro ostvarenje sa 47 odsto (130 miliona i 706.000 dinara).

Ukupni budžetski rashodi od januara do juna iznosili su 320 miliona i 559 hiljada dinara, što je znatno ispod ostvarenih prihoda. Tako je za rad Skupštine opštine ostvarenje rashoda manje od 31 odsto, za rad predsednika opštine manje od 34 odsto kao i za rad Opštinskog veća. Procenat ostvarenja rashoda Opštinske uprave u odnosu na planirana sredstva iznosi 38,58 odsto. Oko tih procenata kreće se i ostvarivanje rashoda namenjenih obrazovanju. Sa značajnijim procentom iz budžeta su usmerena sredstva namenjena Domu kulture odnosno za pola godine u odnosu na plan prebačeno je 57,16 odsto. Za Biblioteku rashodi su izvršeni sa 46,56 odsto, a za Muzeja samo 27,67 u odnosu na plan. Izvršenje rashoda kod komunalnih delatnosti iznosilo je oko 40 odsto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu.

Iz budžeta, u okviru subvencija namenjenih razvoju zajednice utrošeno je za pola godine oko 14 miliona dinara ili skoro 70 odsto u odnosu na plan. Sredstva su najvećim delom utrošena za praćenje kapitalnih projekata, pre svega donatorskih, odnosno za podsticaje preduzetništvu gde je plan za ovu godinu ispunjen već za pola godine u potpunosti.

Analizirajući nivo neutrošenih sredstava od 246 miliona dinara, a s obzirom na preduzete aktivnosti opštinskog rukovodstva, ova sredstva se realizuju u značajnom procentu posle juna ove godine jer su usledile nabavke u iznosu od preko 100 miliona dinara za puteve i rekonstrukciju zgrade Opštinske uprave, a nedavno je završena škola u Kaćevu i nastavljeni radovi na Sportskoj dvorani u Brodarevu (25 miliona dinara). Sredstva su angažovana i za nastavak radova na putu Sešljašnica – Kolovrat i rasvetu u Velikoj Župi.

Za izgubljene sudske sporove više nego za plate

Brine druga bitna karakteristika trošenja budžetskih sredstava koja su isplaćena na ime sudskih presuda, odnosno sporova koje je opština izgubila. Ta sredstva, samo za šest meseci ove godine, iznose skoro 26 miliona dinara, što je više nego što je izdvojeno za plate zaposlenih u Opštinskoj upravi u bruto iznosu (23 miliona i 683.000 dinara). Ovakva dinamika isplata po sudskim presudama ako se nastavi, kako se to, uostalom i kaže u informaciji koju su usvojili odbornici Skupštine opštine, može ugroziti izvršenje ostalim korisnicima budžeta.