Udruženje banaka Srbije: Podržavamo inicijativu za rešenje pitanja kredita u švajcarskim francima 1Foto: FreeImages/Michael Faes

Banke su ugovarale valutnu klauzulu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o deviznom poslovanju, kao i podzakonskim propisima koje donosi Narodna banka Srbije.

Ugovori koje su banke zaključivale sa svojim klijentima, otplatni planovi, svi bitni elementi ugovora, kao i izveštaji o stanju otplate kredita, uvek precizno i transparentno navode visinu obaveze klijenta u stranoj valuti na koju obaveza glasi, ističe se u saopštenju.

Takvo postupanje je u skladu sa propisima o primeni valutne klauzule i time su poštovani principi jednakosti uzajamnih davanja, savesnosti i poštenja, čiju primenu nalaže Zakon o obligacionim odnosima.

Promena vrednosti kursa švajcarske valute pogodila je i banke jer su i one morale da se zaduže u ovoj valuti da bi mogle da je dalje plasiraju preko ovih kredita svojim klijentima. I u toj činjenici vidimo poštovanje prethodno navedenih principa, navodi Udruženje.

Uvažavajući finansijski položaj svojih klijenata, banke su tokom 2009, 2011, 2013. kao i tokom 2015. godine nudile svojim klijentima konverziju ovih kredita u kredite indeksirane u evro.

Takođe, postupajući po Odluci Narodne banke Srbije od 2015. godine, banke su klijentima nudile četiri modela rešavanja problema ovih kredita.

Nažalost, iz različitih razloga, uključujući pre svega intenzivnu kampanju protivljenja bilo kakvom dogovoru sa bankama, ovi pokušaji nisu u dovoljnoj meri dali željeni efekat, konstatuje se u saopštenju.