Akcija Elektroprivrede Srbije kojom je dužnicima ponuđen reprogram dugovanja za struju, kao i otpis kamata obračunatih samo u toku 2012. godine, zatalasala je javnost. Čini se da rešenje nije zadovoljilo kako one koji struju redovno plaćaju, tako ni one koji tu obavezu izbegavaju.

Naime, dok se redovne platiše žale da su još jednom amnestirani oni koji ne ispunjavaju svoje obaveze, dužnici su se ponadali da će im EPS olakšati da se izbore sa neplaćenim računima. Međutim, kada su redovi na šalterima već formirani, iz EPS-a je stigla informacija da je reprogram duga moguć samo za one potrošače koji zbog svojih dugova nisu tuženi. Ilustracije radi, potrošači koji su zbog neplaćanja struje već tuženi čine oko trećinu od ukupno 600.000 neplatiša. Čemu, dakle, oni koji su utuženi mogu da se nadaju?

Kad se kaže da je neko utužen, obično se misli na parnični postupak, ali u ovom slučaju u pitanju je izvršni postupak pokrenut na osnovu verodostojne isprave, odnosno mesečnog računa za utrošenu električnu energiju. Postupak se odvija na sledeći način: Poverilac podnosi izvršnom odeljenju nadležnog osnovnog suda predlog za izvršenje. Sud potom donosi rešenje o izvršenju i mučni postupak izvršenja sa popisom stvari, dolascima izvršitelja i drugim neprijatnostima, može da počne. Na osnovu toga u kojoj je fazi izvršnog postupka dugovanje utvrđuju se dve kategorije: u prvoj su oni protiv kojih je predata tužba, a rešenje o izvršenju još nije dostavljeno ili nije istekao rok za prigovor, a u drugoj su „srećni dobitnici“ pravosnažnih rešenja o izvršenju. Očigledno je da su potrošači iz prve grupe u boljoj poziciji zbog toga što mogu da podnesu prigovor na rešenje o izvršenju. Veoma je važno da potrošač preuzme rešenje o izvršenju jer zakonska regulativa, vezana za izvršni postupak, više ne predviđa mogućnost neuručenja sudskih akata. U protivnom, ukoliko neko ne želi da primi rešenje, ono će se vratiti u nadležni sud, gde će biti okačeno na oglasnoj tabli i po isteku određenog roka smatraće se da je uručeno.

Treba podsetiti i na to da se u rešenju nalazi pouka o pravnom leku u kojoj se ukazuje na rok (po pravilu, pet dana od dana dostavljanja rešenja) i način podnošenja prigovora. Treba imati u vidu i to da se sa sudskim instancama komunicira isključivo pisanim putem – preporučenom pošiljkom sa povratnicom (kao dokazom da je podnesak uručen), ili direktnom predajom prigovora na pisarnici suda. U konkretnom slučaju, prema Zakonu o obligacionim odnosima, dugovanja za utrošenu električnu energiju zastarevaju u roku od godinu dana od dana njihovog dospeća, i to može biti prvi razlog za prigovor. Treba, međutim, naglasiti da sud nema obavezu da po službenoj dužnosti vodi računa o zastarelosti potraživanja, već se to mora navesti u prigovoru.

Drugi razlog za prigovor može da bude neistinit sadržaj računa. To znači da tuženi treba da iznese materijalne dokaze da visina duga ne odgovara iznosu navedenom u rešenju. Ako ste već primili opomenu pred utuženje, a nemate informaciju da ste utuženi i opravdano osporavate iznos zaduženja za koji se teretite, što pre napišite reklamaciju na dostavljeni račun i to u roku koji vam je ostavljen za reklamaciju (osam dana). Podsećanja radi, Zakonom o izvršenju i obezbeđenju precizirano je da poverilac mora da obavesti dužnika o dugu uz dokaz da je obaveštenje uručeno. To praktično znači da poverilac mora imati povratnicu kao dokaz da ste obavešteni o nastaloj obavezi. Do sada računi, kao ni opomene, nisu uručivani kao preporučena pošiljka, pa i ova činjenica možda može da bude slamka spasa.

Slučaj onih potrošača koji imaju pravosnažno rešenje o izvršenju mnogo je teži. Njima ne preostaje ništa drugo nego da pokušaju da se dogovore sa elektrodistribucijom o namirivanju duga. Na rate, kako drugačije. Jer, iako pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda nisu obavezujući za primenu u sudovima, velika je verovatnoća da će se sud, ukoliko pokušate da osporite deo dugovanja, ili način obračuna kamata zbog koji je glavni dug vrtoglavo porastao, voditi pravnim stavovima Vrhovnog kasacionog suda i odbaciti vašu tužbu, što će biti samo još jedan trošak više koji ćete morati da platite. Možda utešno zvuči da u skladu sa zakonima koji regulišu ovu materiju, obustavom isporuke energije ne prestaje da važi Ugovor o prodaji. Dakle, potrošač ima pravo da tuži prodavca za isključenje struje (izvršenje ugovora) i da traži nastavak isporuke električne energije. Nažalost, imajući u vidu brzinu rešavanja sporova u domaćem pravosuđu, realno je da ćete mnogo vremena provesti u romantičnoj atmosferi svetlosti sveća pre nego što dobijete pravosnažnu presudu u svoju korist.

Kamatica.com

Pravni stavovi

Kada su se prošle godine distributeri struje probudili iz dubokog sna, u kome ništa nisu preduzimali protiv dužnika, i započeli naplatu, dužnici su im uzvratili masovnim podnošenjem tužbi za utvrđivanje duga. Stvar se toliko zakomplikovala da je Vrhovni kasacioni sud, u više navrata, na zahtev osnovnih i apelacionih sudova, usvojio pravne stavove čija se suština može parafrazirati na sledeći način:

* Nedopustiva je tužba kupca protiv poverioca (prodavca) struje.

* Ostvarivanje prava se može dokazivati prigovorom u postupku koji se vodi protiv kupca.

* Potrošač ima pravo da tuži prodavca za isključenje struje i da traži nastavak isporuke električne energije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.