Foto: Bojan Cvejić

Četiri zahteva smo podneli pomenutom organu dana 7. marta 2019. godine, a u kojima smo tražili u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i članom 8 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/08) obaveštenje da li poseduje tražene informacije i dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju elektronskom poštom…

Aktom Zaštitnika građana br. 3611-253/2019 del. br. 11604 od 16. 4. 2019. god. dostavljene su nam određene informacije kojima je samo delimično postupljeno po podnetim zahtevima. Istim aktom smo obavešteni da „ne postoje tehničke mogućnosti za izradu traženih kopija. Istovremeno su nas obavestili da postoji mogućnost uvida u dokumenta koja sadrže traženu informaciju u službenim prostorijama Stručne službe zaštitnika građana.

Na opisani način Zaštitnik građana je postupio suprotno zakonskoj obavezi jer otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama zakona. Naime, Zaštitnik građana je bio u obavezi da dostavi kopije dokumenata koji sadrže tražene informacije u obliku u kojem se informacije nalaze (fotokopiju, audio kopiju, digitalnu kopiju i sl.). Ako eventualno Zaštitnik građana ne raspolaže tehničkim mogućnostima za izradu kopije dokumenata u traženom obliku, obavezan je da izradi kopiju dokumenata u drugom obliku (član 18 stav 2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja).

Zaštitnik građana nije postupio po podnetim zahtevima, niti je doneo rešenje kojim odbija naše zahteve. Naime, organ vlasti nije osporio da poseduje tražene informacije, ali nam je kao podnosiocima zahteva uskratio pravo na iste, sa obrazloženjem da „ne postoje tehničke mogućnosti za izradu traženih kopija“.

Na osnovu iznetog, predložili smo Povereniku da uvaži našu žalbu i rešenjem naloži Zaštitniku građana da nam dostavi kopije dokumenta koji sadrže tražene informacije i tako nas omogući slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Povezani tekstovi