Ilustracija Foto: Freeimages

Prema amandmanima koji su, kako je navelo Ministarstvo, usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije, VSS čini 10 članova: pet sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira parlament.

Skupština bira pet članova VSS na predlog nadležnog odbora posle javnog konkursa glasovima tri petine svih poslanika. Nadležni odbor dužan je da Skupštini predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju.

Ako parlament ne izabere svih pet članova u roku, preostale članove između svih kandidata koji ispunjavaju uslove bira petočlana komisija koju čine predsednici Skupštine, Ustavnog suda i Vrhovnog suda Srbije, vrhovni javni tužilac Srbije i zaštitnik građana, većinom glasova.

Kako se navodi, VSS donosi odluke glasovima najmanje šest članova, a predsednik VSS biće iz reda sudija.

VSS bira predsednika Vrhovnog suda Srbije i predsednike ostalih sudova, sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije.

Visoki savet tužilaca čini 10 članova: četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, četiri istaknuta pravnika koje bira Skupština, vrhovni javni tužilac Srbije i ministar pravde.

Skupština četiri člana VST bira na isti način kao i članove VSS.

VST donosi odluke glasovima najmanje šest članova VST, na sednici na kojoj je prisutno najmanje sedam članova Visokog saveta tužilaca.

Visoki savet tužilaca predlaže Skupštini izbor i prestanak funkcije vrhovnog javnog tužioca Srbije, bira javne tužioce i zamenike javnih tužilaca i odlučuje o prestanku njihove funkcije.

Lice koje se prvi put bira za sudiju i za zamenika javnog tužioca može biti izabrano samo ako je završilo obuku u Pravosudnoj akademiji, nvodi se u amandmanima.