Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ružić je zahvalio međunarodnim partnerima, kao i vladinom i nevladinom sektoru zaslužnim za impozantne rezultate u ovoj oblasti, od uređivanja normativnog okvira, obuka za više od 1.100 zaposlenih u upravi i sudija za postupanje u ovim slučajevima, do praktičnog rada na terenu.

Uvek se provlači ocena da je Srbija ostvarila najveći napredak u obezbeđivanju prava Roma na pristup ličnim dokumentima i da su uspostavljeni mehanizmi doveli do smanjenja broja lica koja nisu upisana u Matičnu knjigu rođenih“, naglasio je ministar.

Ružić je dodao i je da, u skladu sa garantovanim pravom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, svako lice rođeno na teritoriji Republike Srbije mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih.

Ružić je dodao da je naredni fokus delovanja obezbeđivanje većeg zapošljavanja Roma i Romkinja u čemu je takođe uređen normativni okvir.