Helsinki za efikasniju kontrolu sprovođenja zakona 1 Foto: EPA-EFE YVES HERMAN POOL

U programu predsedavanja naglašava se da je jedinstvo EU sada važnije nego ikada pre u prošlosti, i potrebno je zaštititi osnovne principe evropske integracije – „mir, bezbednost, stabilnost, demokratiju i prosperitet“, što se može učiniti jedino „ukoliko udružimo snage“.

Sa tačke gledišta Finaca, „uspešna priča“ Evrope temelji se na demokratskim institucijama, ljudskim pravima i vladavini prava.

„Evropska unija je, pre svega i iznad svega, zajednica vrednosti. Stoga, članstvo u EU znači posvećivanje osnovnim vrednostima. Te vrednosti – ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava, i ljudska prava, uključujući prava manjina – moraju da budu poštovane da bi EU valjano funkcionisala i sačuvala kredibilitet. Moramo da celovito štitimo i unapređujemo zajedničke vrednosti. To nije samo pitanje zaštite evropskih građana, već utiče i na, recimo, funkcionisanje evropske ekonomije. Srž vladavine prava čine samostalni i nezavisni sudovi“, navodi se u dokumentima Helsinkija.

Kao važan cilj ističe se težnja da se „unaprede i osnaže zakoni EU. U tom kontekstu, ukazuje se da je potrebno pronaći „bolje i delotvornije načine da se osigura poštovanje zajedničkih vrednosti Unije u državama članicama i otklone potencijalni problemi“, te da bi Savet EU trebalo da razmatra stanje vladavine prava, kako bi se osmislio celovitiji sistem u tom domenu.

Između ostalog, predlaže se pokretanje sistema nadzora, i izražava podrška inicijativi da se odobravanje sredstava iz fondova uslovi poštovanjem vladavine prava – „cilj je oblikovanje uravnoteženog i efikasnog sistema zahvaljujući kojem bi se finansiranje EU dovelo u vezu sa vladavinom prava“.

Podjednak značaj pridaje se borbi protiv korupcije. Kako se ukazuje, korupcija „podriva zajedničke temelje EU, zasnovane na zajedničkim vrednostima i pravilima, a narušava i poverenje javnosti u vlasti i stabilnost finansija“. Istovremeno, poručuje se da bi EU trebalo da preuzme korake da promoviše jednakost u svim sektorima, budući da nejednakost „dovodi do gubitka ljudskog i ekonomskog potencijala, i na nivou država članica i kada je reč o celoj EU“.

„Cilj treba da nam bude konkurentna i socijalno orijentisana EU… Zajedničko tržište, slobodna trgovina koja se temelji na pravilima i visoki standardi u zakonodavstvu jesu elementi koji čine EU konkurentnom… Akcenat mora da bude na korišćenju istraživanja, razvoja, inovacija i digitalizacije… Unapređenjem veština, obrazovanja i obuke, regionalne i socijalne pravičnosti i rodne ravnopravnosti, EU će ostvariti održiv rast i dobrobit za svoje građane“, smatraju finske vlasti.

Proširenje kao „strateško ulaganje“

Program predsedavanja ne sadrži detaljnije ocene i analize o daljem proširenju EU, ali se naglašava da „politika proširenja predstavlja strateško ulaganje u mir, stabilnost i razvoj Evrope“. „Poštovanje suštinskih evropskih vrednosti od najveće je važnosti za sve partnere koji žele da dobiju članstvo u Uniji. Finska će nastaviti da pomaže Zapadnom Balkanu, regionu koji ima veliki strateški značaj za EU… Turska, kao država kandidat, ostaje ključni partner Unije u mnogim oblastima“, konstatuje Finska.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.