Na više od 200 stranica, knjiga ima za cilj da na jasan, zanimljiv i na interdisciplinarnom pristupu zasnovan način prikaže uslove za pravnu zaštitu različitih vidova ljudske kreativnosti, stavljajući ih pritom u kontekst sve ubrzanijeg tehnološkog razvoja i, naročito, digitalne transformacije.

Kroz posebna poglavlja posvećena pravu industrijskog dizajna, autorskom pravu, žigovnom pravu i patentnom pravu, pažnja je poklonjena kako sudskoj praksi i najaktuelnijim pravnim normama na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou, tako i sve brojnijim izazovima koje nameće digitalno okruženje.

Iako se prevashodno bavi pravnim pitanjima, ova knjiga nije namenjena samo pravnicima, već i najširem krugu čitalaca koje, između ostalog, zanima kako obezbediti zaštitu autorskih prava u digitalnom okruženju i šta donosi nedavno usvojena Direktiva Evropske unije 2016/0280 o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, koje dileme 3D štampa postavlja pred pravo industrijskog dizajna, kako razvoj veštačke inteligencije, cloud computing-a i interneta stvari utiče na postojeća pravila patentnog prava ili kako žig može doći u sukob sa slobodom preduzetništva, govora i informisanja.

Posebna pažnja je posvećena kako najnovijim pravnim aktima usvojenim na nivou Evropske unije, tako i stanju zakonodavstva i prakse u Srbiji. Autor ukazuje na brojne suštinske izazove koje digitalizacija donosi postojećem normativnom okviru, pa knjiga može biti od posebne koristi i inženjerima, naučnicima, privrednicima i osobama zaposlenim u kreativnim industrijama.

Uroš Ćemalović je naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu, doktor Univerziteta u Strazburu i stručnjak za pravo intelektualne svojine i pravo Evropske unije.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Povezani tekstovi