Foto: FreeImages

Osnovna zamerka Društva sudija Srbije ne razlikuje se značajno od one koju je svojevremeno izneo Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti a svodi se na to da je ministarstvo prepisalo Opštu uredbu EU koja uređuje materiju zaštite podataka o ličnosti.

„Opštu uredbu EU treba razumeti u njenoj celovitosti, imajući u vidu svrhu njenog donošenja i pristupiti donošenju zakona ne tako što će biti prepisana načelna rešenja, već na taj način što će se zakonom uspostaviti takva rešenja koja će omogućiti da zaživi ‘duh’ Opšte uredbe EU, a da to ne predstavlja smetnju za celovitost i nesmetano funkcionisanje pravnog poretka Republike Srbije“, navodi se u komentarima Društva sudija.

Takođe, iz Društva sudija skreću pažnju da je ova verzija Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pisana na način koji i pravni stručnjaci teško prate, sa velikim brojem izuzetaka od pravila, pominjanjem organa koji pojedinačno nisu određeni, formulacijama koje otvaraju mogućnost širokog tumačenja…

„Sve to predstavlja primer propisa koji je teško primeniti u praksi na dosledan način, što će neminovno uzrokovati donošenje različitih odluka u sličnim slučajevima“, ističu u Društvu sudija.

Ulazeći u pojedinosti, kritikovano je rešenje koje predviđa paralelnu sudsku zaštitu prava lica na koje se podaci odnose i to i pred upravnim sudom i pred višim sudom, kao sudom redovne nadležnosti.

„Na taj način zanemaruje se opšteprihvaćeno pravno načelo ‘ne dvaput o istom – ne bis in idem’ i moguće posledice uporedno vođenih postupaka, što bi moglo da dovede do pravne konfuzije i otežane zaštite prava“, ističe se u komentarima Društva sudija.

Ovakvo rešenje bi takođe, imajući u vidu da je najveći broj „rukovalaca“, „obrađivača“ i „primalaca“ podataka o ličnosti koncentrisan u velikim gradovima, dovelo do dodatnog opterećenja sudova u velikim mestima. To bi, ističu u Društvu sudija Srbije, moglo da dovede do toga da u najvećem broju slučajeva, na području viših sudova u velikim gradovima, građanima bude povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.