– A kad vide narod, pope se na goru i pošto sede, pristupiše mu učenici njegovi. I otvori usta svoja i učaše ih govoreći: Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi su žalosni, jer će se oni utešiti. Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju. Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasititi. A kad svrši, divljaše se narod njegovoj nauci jer ih je učio kao onaj koji ima vlast a ne kao njihovi književnici.

– Dobro je, Mateja. Pričaj ti, Marko!

– Izađe na more i sav narod dolazaše k njemu, i učaše ih. I prolazeći vide Levija Alfejeva gde sedi na carini, i reče mu: Hajde sa mnom. I ustavši pođe za njim. I kad je bio za trpezom u svojoj kući, mnogi carinici i grešnici behu za stolom sa njim i njegovim učenicima. A kad ga videše gde jede sa grešnicima govoraše njegovi učenici: Zašto? On im reče: Lekar nije potreban zdravom, nego bolesnom.

– Luka?

– Pošto se u međuvremenu okupilo hiljade ljudi, tako da su gazili jedan drugoga, poče da govori prvo svojim učenicima: Čuvajte se farisejskog kvasca, koji je licemerje. Ali ništa nije skriveno što se neće otkriti, niti tajno što se neće doznati. Stoga će se čuti na svetlosti ono što ste rekli u tami i propovedaće se sa krovova ono što ste kazali na uho u sobama. Ali vama svojim prijateljima kažem, ne bojte se onih što ubijaju telo i posle toga ne mogu više ništa da učine. Nego ću vam ukazati koga da se bojite: Bojte se onoga koji posle ubistva ima vlast da baca u pakao.

– Jovane?

– I kad bi veče, siđoše njegovi učenici na more, pa ušavši u čamce plovljahu preko mora u Kafarnaum. Mrak se već bio spustio a on još nije dolazio k njima, dok se more uzburkalo od silnog vetra. Pošto su plovili oko dvadeset pet ili trideset stadija opaziše ga kako ide po moru i približava se čamcu, pa se uplašiše. No on im reče: Ja sam, ne plašite se. Oni htedoše da ga uzmu u čamac, i odmah se čamac stvori na obali prema kojoj su išli.

– Gospodo, dobro ste obavili posao. Napišite detaljne izveštaje i nastavite da ga pratite. To je očigledno vrlo sumnjiv tip.