Filharmonija na otvorenom Foto: Marko Đoković

Solisti su: sopran Aleksandra Jovanović, tenor Aleksandar Tolimir i bariton Dragutin Matić. Orfova scenska kantata, komponovana 1937, ima podnaslov „Profane pesme za soliste i hor u pratnji instrumenata i magijskih slika“. Orf je tekst preuzeo iz istoimene rukopisne zbirke „Carmina Burana“ sa 254 pesme nastale krajem 12. i početkom 13. veka, koje su 1803. otkrivene u nemačkom manastiru Benediktbojernu. Ova srednjovekovna poezija putujućih studenata i mladih sveštenika na kasnolatinskom, starofrancuskom i srednjovisokonemačkom, predstavlja važan izvor za izučavanje evropske svetovne poezije i čuva se u Minhenu. Pesme se dele na: moralno-satirične, ljubavne i vinske, studentske pesme, čije su teme: ljubav, priroda, lutalački život pesnika, mane višeg sveštenstva i kneževa. U stihovima se osećaju uticaji: Vergilija, Ovidija, nemačkih i francuskih narodnih pesama, uz smenjivanje lirskih, epskih i dramskih elemenata.