SE u saopštenju mavodi da je Vlada Slovenije podnela zvaničnu predstavku protiv Hrvatske 15. septembra, pozivajući se na povredu člana 33. Evropske konvencije o
ljudskim pravima.

U tužbi se navodi da su LJubljanska banka i njen ogranak u Zagrebu podneli su u periodu između 1991. i 1996. godine postupke pred hrvatskim sudovima protiv jednog broja
hrvatskih firmi, tražeći isplatu dugovanja u bivšoj SFRJ, uglavnom iz 1980. godina.

Više od 80 takvih predmeta se od 1994. godine nalazi pred sudovima u Hrvatskoj, neki su u toku, a neki su završeni presudama u kojima se negira da je LJubljanska banka imala
pravo da podnosi tužbe pred hrvatskim sudovima, a presude koje su povoljne za banku ne mogu izvršiti.

Vlada u LJubljani u predstavci se poziva na višestruko kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i na suđenje u razumnom roku.

Oni navode da je LJubljanska banka žrtva proizvoljnog tumačenja slovenačkog zakona hrvatskih sudova iz čega je proisteklo proizvoljno poricanja prava LJubljanske banke u
postupku, navodi se u saopštenju.

U tužbi se takođe navodi da je LJubljanskoj banci prekršeno pravo na pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom, a ukazuje se i na kontradiktornost postupka.

Slovenačka vlada se žalila i na nerazumnu dužinu postupka, kao i na povredu prava na pravično suđenje zbog mešanja hrvatskih izvršnih organa u sudske postupke.

Slovenija traži od Hrvatske najmanje 360 miliona evra odštete na osnovu potraživanja LJubljanske banke u Zagrebu od hrvatskih kompanija.

Zagrebački ogranak LJubljanske banke ima velike dugove prema hrvatskim štedišama.