Ko ima pravo na subvencije za samozapošljavanje i šta je potrebno od dokumenata? 1foto Stanislav Milojković

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Kako se navodi na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 10. aprila 2023. godine.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
– završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
– ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe i
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,
– fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),
– fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,
– fotokopija / očitana lična karta podnosioca zahteva,
– sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,
– fotokopija / očitana lična karta žiranta i
– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Obaveze iz ugovora

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnik subvencije je dužan da:

– delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,
– omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
– na zahtev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari