Recepti za zimnicu: Paprike na četiri načina 1Kirsty TG on Unsplash

Ovaj period godine asocira nas na pripremu zimnice od još uvek svežih namirnica u ponudi na pijaci i marketu. Ukoliko se do sada niste oprobali u pripremi iste, ili vam ponestaje ideja, na pravom ste mestu.

Slede recepti Mike Dajmaka, sa kojima nema greške. Sigurni smo da ćete dobiti pohvale svih ukućana, jer retko ko ne voli paprike.

Ba­re­na pa­pri­ka

Sto ko­ma­da zdra­vih pa­pri­ka opra­ti, oči­sti­ti od se­me­na i ise­ći na po­lo­vi­ne. U ve­ću šer­pu si­pa­ti 5 li­ta­ra vo­de, po 1/4 kg so­li, esen­ci­je, še­će­ra u kri­sta­lu i ulja, do­da­ti ma­lo bi­be­ra u zr­nu, pa sta­vi­ti na špo­ret da pro­klju­ča.

U pro­vre­lu teč­nost sta­vi­ti pa­pri­ke da se upo­la sku­va­ju, a za­tim ih sla­ga­ti u za­gre­ja­ne te­gle i pre­li­ti teč­no­šću u ko­joj su se ku­va­le.

Pre­ko to­ga na­li­ti u sva­ku te­glu po ne­ko­li­ko ka­ši­ka ulja, za­tvo­ri­ti pa­tent za­tva­ra­či­ma ili po­ve­za­ti ce­lo­fa­nom, od­no­sno pergament pa­pi­rom, i osta­vi­ti na hlad­nom me­stu me­đu zim­ni­cu gde ima pro­ma­je.

Ki­se­le pa­pri­ke

Pet ki­lo­gra­ma pa­pri­ka opra­ti, osu­ši­ti i sta­vi­ti u ve­ći sud. U ve­ću šer­pu si­pa­ti tri li­tra vo­de, 200 g so­li, šo­lji­cu esen­ci­je, 1/4 li­tra ulja, 10 koc­ki še­će­ra i 20 zr­na bi­be­ra, pa sve to na špo­re­tu pro­ku­va­ti.

Vre­lim sokom pre­li­ti pa­pri­ke u šer­pi i od­mah po­klo­pi­ti da ne is­pa­ra­va. Ka­da se pa­pri­ke pot­pu­no ohla­de, slo­ži­ti ih u te­gle, pre­li­ti istim so­kom, sta­vi­ti u sva­ku te­glu po ko­ma­dić re­na, po­ve­za­ti i osta­vi­ti me­đu zim­ni­cu.

Ce­pa­na pa­pri­ka u ulju

Zdra­ve pa­pri­ke, ba­bu­re ili du­gač­ke, opra­ti, ise­ći, olju­šti­ti, oči­sti­ti od se­me­na, is­ce­pa­ti ih po du­ži­ni i sla­ga­ti u su­ve či­ste te­gle red pa­pri­ke, pa ma­lo so­li i ta­ko re­dom dok se te­gle ne na­pu­ne. Na vr­hu sva­ke te­gle sta­vi­ti ma­lo kon­zer­van­sa, za­tim ih na­li­ti od­o­zgo uljem, po­ve­za­ti ce­lo­fa­nom i osta­vi­ti me­đu zim­ni­cu. Po že­lji, pre ser­vi­ra­nja, za­či­ni­ti sit­no isečenim be­lim lu­kom i sir­će­tom.

Pe­če­ne pa­pri­ke sa re­nom

Zdra­ve, me­sna­te ba­bu­re pro­su­ši­ti u hla­du je­dan do dva da­na. Po­tom ih is­pe­ći na vre­loj plot­ni, po­re­đa­ti u sud, po­so­li­ti i osta­vi­ti da pre­no­će.

Uju­tru u či­ste i do­bro osu­še­ne te­gle sla­ga­ti pa­pri­ke na ovaj na­čin: red pa­pri­ke, ko­je zr­no bi­be­ra, list lor­be­ra, red oči­šće­nog i krup­no istru­ga­nog re­na i ta­ko re­dom sve dok se ne na­pu­ne te­gle. U sva­ku te­glu, naj­pre, pod­jed­na­ko si­pa­ti so­ka ko­ji su pu­sti­le pa­pri­ke u to­ku no­ći, a za­tim na­li­ti ja­kim vin­skim sir­će­tom.

Te­gle po­klo­pi­ti tac­na­ma, osta­vi­ti da pre­vre, pa uko­li­ko je po­treb­no na­li­ti još sa vin­skim sir­će­tom. Kad su pa­pri­ke pre­vre­le, do­da­ti od­o­zgo ma­lo oči­šće­nog, isec­ka­nog be­log lu­ka (če­šnja­ka) i šo­lji­cu ulja. Te­gle za­tvo­ri­ti pa­tent za­tva­ra­či­ma ili po­ve­za­ti per­ga­ment pa­pi­rom, od­no­sno ce­lo­fa­nom i osta­vi­ti me­đu zim­ni­cu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.