Mali u doktorskoj disertaciji prekršio zabranu plagiranja 1Foto: FoNet/ Ognjen Stevanović

Žalbu su podneli profesori Miodrag Jovanović i Goran Dajović i docent Bojan Spaić sa beogradskog Pravnog fakulteta, koji predlažu Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu da preinači odluku NN veća FON-a, kao i etičkog organa tog fakulteta i da utvrdi da je Siniša Mali u svojoj doktorskoj disertaciji prekršio zabranu plagiranja predviđenu Kodeksom profesionalne etike UB, te da obaveže nadležne organe Univerziteta u Beogradu da uskrate Malom izdavanje doktorske diplome.

– Naš podnesak nikako ne treba posmatrati kao nekomplementaran sa onim „velikim“ koji je zavela grupa nastavnika na čelu sa profesorom Dušanom Teodorovićem, pogotovo u delu u kojem se navode novi brojni primeri nezakonitog preuzimanja teksta (to je i naznačeno u našem podnesku) – kaže za Danas Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta.

Objašnjava čime su se rukovodili prilikom podnošenja žalbe:

– Retko kada postoji samo jedan pravnički ugao gledanja na određeno pitanje, pa tako i u ovom slučaju – ponudili smo drugačije pravničko viđenje, koje je u osnovnim nalazima potpuno komplementarno sa onim u „velikom“ podnesku. Shvatili smo rektorkinu inicijativu kao poziv da se dostavi što veći broj valjano zasnovanih argumenata, koji će na kraju biti integrisani u žalbu koju u formalnopravnom smislu jedino Univerzitet može i da podnese u ovom slučaju. U tom smislu, nijedan od podnetih podnesaka Univerziteta nema u ovom trenutku karakter „žalbe“ – navodi Jovanović.

U dokumentu upućenom Univerzitetu se, između ostalog, navodi da žalbu protiv odluke NN veća FON-a podnose zbog pogrešne primene materijalnog prava, neadekvatnog vršenja poverenog mandata za procenu originalnosti i neadekvatne primene odredaba o postupku utvrđivanja originalnosti.

Primećuju da stručna komisija (koja je zaključila da je doktorat Malog rezultat njegovog samostalnog naučnoistraživačkog i stručnog rada), u svom mišljenju nigde izričito ne navodi za koji tačno oblik neakademskog ponašanja je kandidat optužen, što, pokazaće se, u velikoj meri određuje i fokus njenog rada, a posledično utiče i na pogrešnu primenu merodavnih odredaba univerzitetskih pravilnika.

U tekstu se ističe da su svi nalazi do kojih je došla stručna komisija bili dovoljni da se zaključi da postoji očigledna povreda članova 21 i 22 Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu. Identifikovani „propusti“ u navođenju i citiranju tuđeg preuzetog teksta ne mogu drugačije pravno kvalifikovati do kao „doslovno preuzimanje teksta drugog autora, odnosno kopiranje iz elektronskih ili štampanih izvora, sa srpskog ili stranog jezika, u delovima ili celosti, bez navođenja imena autora i izvora iz kojeg je tekst preuzet, kao i bez jasnog obeležavanja preuzetog dela“. Pritom, ne samo da Kodeks ne zahteva da nedozvoljeno preuzimanje tuđeg teksta mora biti izvršeno u određenom obimu da bi bilo kvalifikovano kao plagiranje već i prosto matematičko preračunavanje ustanovljenih propusta u obimu od sedam odsto teksta (4.532 reči) vodi zaključku da je kandidat nezakonito prisvojio bar 15-16 stranica tuđeg teksta i prikazao ih kao svoje“, piše između ostalog u podnesku.

Ističe rok

Danas ističe rok do koga zaposleni na Univerzitetu u Beogradu u nastavnom i naučnom zvanju mogu podneti inicijalnu žalbu na odluku FON-a Univerzitetu. Na osnovu toga će rektorka UB Ivanka Popović uputiti žalbu Odboru za profesionalnu etiku koji ima 120 dana za odlučivanje. Odbor, podsetimo, može da potvrdi odluku NN veća FON-a, da je preinači ili da je poništi i vrati na ponovno odlučivanje.