Peticija protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta 1Foto: Stefana Savić

Peticiju je podržao veliki broj organizacija civilnog društva i stručnih udruženja, uključujući i Društvo sudija Srbije.

Ministarstvo pravde objavilo je u ponedeljak, Nacrt izmena Krivičnog zakonika, koji izmedju ostalog, predvidja uvođenje doživotne kazne zatvora, bez mogućnosti uslovnog otpusta za određena krivična dela.

„Ne ulazeći u pitanje opravdanosti uvodjenja kazne doživotnog zatvora umesto kazne zatvora od 40 godina, autor ove peticije smatra da isključivanje mogućnosti uslovnog otpusta za osudjene koji izdržavaju ovu kaznu predstavlja, najblaže rečeno, premašivanje svrhe kažnjavanja. Ostavljanje bilo kog osudjenog bez nade da će jednog dana svojim ponašanjem zaslužiti (uslovnu) slobodu je nepotrebno nehumano“, navodi Beogradski centar za ljudska prava.

Doživotna kazna bez mogućnosti uslovnog otpusta može se izreći, prema predloženim zakonskim rešenjima za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad nemoćnim licem, trudnicom i obljubu nad detetom, ako za posledicu imaju smrt.

Do sada je najviša kazna u Srbiji za najteža krivična dela, od ukidanja smrtne kazne 2002. godine, bila 40 godina zatvora, sa mogućnošću uslovnog otpusta nakon odsluženja 27 godina.

BCLJP je ukazao da su države potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava obavezne da nacionalnim zakonodavstvom predvide postupak, koji zadovoljava zahteve pravičnog postupka, u kojem će se ta kazna nakon određenog broja godina njenog izdržavanja biti preispitana.

„U odsustvu takvih mehanizama, kao i u odsustvu zadovoljavajuće prakse u njihovoj primeni, kažnjavanje nekog lica kaznom doživotnog zatvora predstavlja nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje zabranjeno Ustavom Srbije, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima“, ocenili su u Beogradskom centru za ljduska prava.

Peticija se nalazi na linku https://www.peticije24.com/signatures/protiv_uvoenjakazne_doivotnog_zatvora_bez_mogunosti_uslovnog_otpusta/