Ilustracija Foto: Pixabay/RainWater_Gallery

Naime širom teritorije naše države planirana je izgradnja 500 ovakvih MHE, što je ubrzo izazvalo nezadovoljstvo kod građana, i to prvenstveno kod onih koji žive uz ili blizini slivova reka, a na kojima je planirana izgradnja MHE. Ono što karakteriše ove elektrane jeste da se one grade na tokovima koji su zapravo jako mali, pa se često i postavlja pitanje da li su to i reke.

Građani su ustali protiv ove gradnje sprečavajući investitore da grade ono što su naumili. U javnosti se povela velika rasprava da li je dobro graditi MHE, ili se okrenuti nekim drugim alternativnim izvorima dobijanja energije. Isto tako ove gradnje su došle i do sudskih sporova kako bi se dokazalo ko ima za pravo.

Baš iz ovih razloga CKP, kao organizacija koja se bavi temama ekologije i zaštite životne sredine, želela je da ispita šta građani misle o ovoj aktuelnoj temi, ali i da proverimo njihovu informisanost o gradnji MHE i sličnim pitanjima vezanim za samu gradnju. Pritom zanimalo ih je i koliko znaju o samim MHE tj. nekim od njihovih karakteristika.

Sve više protivnika MHE: Postavljanje table upozorenja kod Lopatnice Foto: Z. Nikolić

Ispitanici su popunjavali upitnik koji se sastojao od 15 pitanja, zatvorenog, otvorenog i mešovitog tipa. Ukupan broj popunjenih anketa je 770, a slali su ih građani iz svih krajeva Srbije. Obrada podataka je vršena, putem specijalizovanog programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Rezultati će biti dostupnim svim zainteresovanim građanima na facebook stranici organizacije https://www.facebook.com/centarzakreiranjepolitika/

Jedno od dva pitanja na kojem se CKP posebno bazirao odnosilo se na poznavanje podatka koliko % vode ostane u rečnom koritu nakon što se voda preusmeri u cevi. Od tri ponuđena odgovora tačan je manje od 15%, a ukupnog broja 68,2% građana je odgovorilo tačno. Odgovor između 15%-50% dalo je 28,2% ispitanih, dok je treći ponuđeni odgovor – više od 50% označilo njih 3,6%.

Drugo pitanje se odnosilo na to koliko električne energije u ukupnom procentu može da dobija Srbija planiranom gradnjom 500 MHE. Tačan odgovor na ovo pitanje je bio 2%, i tačno je odgovorio najveći broj ispitanik njih 78,1%, slede odgovori 10%, ovaj odgovor je označilo 17,5% ispitanih i na kraju najmanji broj ispitanih je odgovorio pod 20% ukupno 4,4% anketiranih.

Kao što vidimo građani su solidno informisani, ali to ne odražava podudarnost sa pitanjem broj 5. jer je mnogo veći procenat ispitanih rekao da zna šta su MHE, ali u nekim od karakteristika MHE nisu dali tačne odgovore.

Povodom aktuelne gradnje derivacionih MHE na području opština na kojima se nalazi Stara planina, CKP je hteo da proveri kakav je stav građana o gradnji na tom području. Veoma visok je procenat odgovora kojim se građani protive gradnji, tačnije 92,3%. Nasuprot ovome 1,4% građana podržava gradnju derivacionih MHE. Zbog toga se može zaključiti da se građani protive gradnji na Staroj planini. Građani su u velikom broju znali da je područje Stare planine na kojoj se nalaze reke, na kojima je planirana gradnja MHE, pod zaštitom države kao područje prirodno dobro od izuzetnog značaja i to njih 94,4%. Preostalih 5,6% građana nisu znali za ovu informaciju.

Opširniji izveštaj možete da pročitate na sledećem linku.