Stvoreni su uslovi za transport opasnih materija kroz tunel "Vračar" 1Foto: Logo

Poštovani, povodom teksta koji je objavljen u dnevnom listu „Danas“ u ponedeljak, 11. februara 2019. godine, autora Miše Brkića, pod naslovom „Tunel ispod centra Beograda zabranjen za opasan teret“, dostavljamo Vam sledeću informaciju, sa molbom da je objavite u prvom narednom broju:

Izjava o mreži“ na koju se Vi pozivate, nije doneta u decembru 2018. godine, kako Vi to u tekstu navodite.

Izjavu o mreži“ donela je u januaru 2018. godine „Infrastruktura železnica Srbije“. Prema važećim zakonskim propisima u oblasti železničkog saobraćaja, Vlada Republike Srbije npr. daje saglasnost na visinu cene pristupa železničkoj infrastrukturi, dok sve ostale odredbe „Infrastruktura železnica Srbije“ može samostalno da donosi i menja u skladu sa novonastalim uslovima.

Nakon donošenja „Izjave o mreži“, pošto su stvoreni uslovi da se transport opasnih materija odvija kroz tunel „Vračar“, o tome su doneti 29.juna 2018. godine  telegram, a zatim 30. januara 2019. godine i Uputstvo kojima „Infrastruktura železnica Srbije“ samostalno uređuje ovu oblast. Reč je o izvršnim i obavezujućim dokumentima za sve učesnike u saobraćaju, koji su doneti nakon objavljivanja „Izjave o mreži“. Sa sadržajem navedenog telegrama i uputstva bili su upoznati svi železnički prevoznici, a njihove  odredbe su u potpunosti poštovane, tako da železnički saobraćaj u međuvremenu normalno funkcioniše, u skladu sa datim telegramom i Uputstvom.

Sve ove novonastale promene i izmenjene odredbe su opšteg karaktera, na koje Vlada Republike Srbije ne daje saglasnost, sublimiraju se kroz Izjavu o mreži za važeći Red vožnje i biće objavljene kao prečišćen tekst.

Takođe, sve novonastale izmene biće obuhvaćene i novim tekstom Izjave o mreži, koja će biti objavljena u februaru 2019. godine, za Red vožnje 2020. godine.

Donošenje ovih dokumenata nije ni u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ni u nadležnosti Vlade Srbije, već isključivo u nadležnosti „Infrastrukture železnica Srbije“. Ovde se dakle radi isključivo o ažuriranju normativnih akata, jer navedeno uputstvo i telegram imaju u potpunosti  izvršni i obavezujući karakter za sve učesnike u organizaciji železničkog saobraćaja i prevoznike.