Foto: Jelena Diković (Arhiva)

Udru`enje „@ene Srebrenice“ sa sedi{tem u Tuzli, okuplja `ene ~iji su ~lanovi nestali i ubijeni tokom genocida u Srebrenici. Od 1996. godine „@ene Srebrenice“ svakog 11. u mesecu, u znak se}anja na genocid u Srebenici organizuju mirovni protest. @ene u crnom nemaju o~ekivanja od aktuelnih vlasti Srbije da }e doga|aje u Srebrenici nazvati pravim imenom – genocid.

„Jasno je danas da oni koji su podsticali, inspirisali i pomagali politiku koja je dovela do genocida u Srebrenici, to ne}e u~initi. Ohrabruju}a je najnovija rezolucija Evropskog parlamenta kojom se vr{i pritisak na institucije dr`ave Srbije radi okon~anja neka`njivosti kao klju~nom koraku na putu Srbije ka pristupanju EU. U ~etvrtom amandmanu se ka`e da Evropski parlament `ali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od strane srpskih vlasti i podse}a ih da je puna saradnja sa Me|unarodnim krivi~nim tribunalom za biv{u Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je nasledio, tako|e uklju~uje puno prihvatanje i primenu njegovih presuda i odluka i nagla{ava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU“, podsetile su Žene u crnom.

@ene u crnom izra`avaju nadu da }e evropske institucije iskoristiti sve postoje}e mehanizme koje }e obavezati institucije u Srbiji da na putu ka EU zlo~in u Srebrenici nazovu genocidom, prestanu da kr{e odluke me|unarodnih institucija pravde, po{tuju sudski utvr|ene ~injenice, negiranje genocida proglasi krivi~nim delom i prestanu sa veli~anjem i promovisanjem ratnih zlo~inaca.

„Apelujemo na javnost i gra|ane i gra|anke Srbije da se o{tro suprotstave negiranju zlo~ina i slavljenju ratnih zlo~inaca, jer je dru{tvo koje pristane na takvo sau~esni{tvo sa zlo~inima i zlo~incima predodre|eno i osu|eno da `ivi u moralnoj be{}utnosti, mo~vari kriminala i korupcije, kakva je Srbija danas“, istuću Žene u crnom.