Ministar finansija BiH iz redova HDZ preneo nadležnosti sa države na entitete 1Foto: istraga.ba

Ministar finansija Vjekoslav Bevanda (HDZ) samoinicijativno je preneo nadležnosti na entitetska ministarstva finansija kada je u pitanju postupanje po međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, saznaje Istraga.ba.

Ovo dokazuje Odluka koju je Bevanda potpisao 26. 11. prošle godine, a koju je, navodi se, mesecima skrivao od svojih saradnika u Veću ministara BiH.

“Ministar finansija BiH doneo je odluku o prenosu ovlašćenja nadležnog tela po ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ovom Odlukom prenose se ovlašćenja sa Ministarstva finansija i trezora BiH kao nadležnog tela za izvršavanje ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kako sledi: za teritoriju Republike Srpske na Ministarstvo finansija Republike Srpske, za teritoriju Federacije BiH na Federalno ministarstvo finansija, za teritoriju Brčko distrikta na Direkciju za finansije Brčko distrikta”, navedeno je u Bevandinoj odluci, prenosi istraga.ba.

U obrazloženju Odluke ministar Bevanda navodi da “prema ugovorima koje zaključila ili sukcesijom preuzela Bosna i Hercegovina izraz nadležno telo za Bosnu i Hercegovinu označava Ministarstvo finansija i trezora BiH ili njegovog ovlašćenog predstavnika”.

“Imajući u vidu da definicija pojma “nadležno telo” prepoznaje da u nekim zemljama postoje decentralizovani sistemi ona omogućava svakoj državi ugovornici da odredi jedan ili više organa kao nadležne”, naveo je Bevanda.

Ovom Odlukom prenose se ovlašćenja sa Ministarstva finansija i trezora BiH kao nadležnog tela za izvršavanje ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kako sledi: za teritoriju Republike Srpske na Ministarstvo finansija Republike Srpske, za teritoriju Federacije BiH na Federalno ministarstvo finansija, za teritoriju Brčko distrikta na Direkciju za finansije Brčko distrikta

Međutim, Bevandin zamenik Hazim Rančić poslao je upozorenje ministru finansija BiH u kojem ga upozorava da Odluka nije u skladu sa Ustavom BiH.

“U vezi sa ovom Odlukom, kojom ste nadležnosti Ministarstva finansija i trezora BiH, kao nadležnog organa za sprovođenje navedenih ugovora, prenejeli na ministarstva finansija entiteta i direkciju za finansije Brčko distrikta, želim Vam skrenuti pažnju da je navedena Odluka neustavna i nezakonita zbog sledećeg:

Odluka nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, koji propisuje da međunarodnopravni subjektivitet ima Bosna i Hercegovina, a ne entiteti i Brčko distrikt.

U skladu sa Ustavom BiH, Bosna i Hercegovina i njena nadležna tela (a po ovim ugovorima je nadležno telo Ministarstvo finansija i trezora BiH) zaključuju i provode međunarodne ugovore.

U svih 38 zaključenih međunarodnih ugovora, ugovorna strana je Bosna i Hercegovina kao država, a nadležni organ je MFT BiH, tako da je prenos ovlašćenja sa Ministarstva finansija i trezora BiH na ministarstva finansija entiteta i direkciju za finansije Brčko distrikta u suprotnosti sa zaključenim međunarodnim sporazumima.

U svakom sporazumu je navedeno da „nadležni organ“ označava:

– U slučaju Bosne i Hercegovine: Ministarstvo finansija i trezora BiH ili njegov ovlašćeni predstavnik.

Vi niste ovlastili bilo koga unutar Ministarstva finansija i trezora BiH da umesto Vas, kao ministra koji rukovodi Ministarstvom, provodi ove ugovore, nego ste Odlukom izvršili prenos ovlašćenja sa MFT BiH na druge niže organe uprave koji nisu nadležni za provođenje međunarodnih ugovora.

Član 35. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora (“Sl. glasnik BiH”, br. 29/00 i 32/13) propisuje da međunarodne ugovore koje je zaključila Bosna i Hercegovina, izvršavaju nadležni organi državne uprave u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorima.

U ovom slučaju nadležni organ uprave je Ministarstvo finansija i trezora BiH, te je zbog toga MFT BiH dužno provoditi ove ugovore i ne može svoje nadležnosti prenositi na organe uprave nižih nivoa vlasti.

Navedena Odluka je u suprotnosti sa članom 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02, 102/09 i 72/17) koji propisuje da poslove uprave iz nadležnosti BiH obavljaju ministarstva i upravne organizacije (samostalne ili u sastavu ministarstva), kao i druge institucije BiH osnovane posebnim zakonom ili im je zakonom povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Ne postoji ni jedna odredba Zakona o upravi koja bi dozvolila i omogućila Vama kao ministru da bilo koje pitanje ili nadležnost Ministarstva finansija i trezora BiH prenesete u nadležnost entitetskih ministarstava ili direkciji Brčko distrikta”, naveo je zamenik ministra finansija BiH Hazim Rančić u dopisu upućenom ministru Bevandi, prenosi portal.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.