Foto: EPA-EFE/ DAVID CHANG

Iako nije član SZO, Tajvan nudi univerzalnu zdravstvenu zaštitu za svoje ostrvo sa 23 miliona još od 1995.

Tajvan je uveo inicijativu za Nacionalno zdravstveno osiguranje (NHI) kroz integrisane medicinske programe umesto postojećeg zdravstvenog osiguranja za radnike, seljake i javne službenike, što je pokrilo polovinu populacije. Od tada je prošireno jednako pokrivanje za sve građane od rođenja, nezavisno od godina, finansijskih mogućnosti i statusa zaposlenosti ili nezaposlenosti. Štaviše, svi stranci koji legalno rade na Tajvanu takođe uživaju istu vrstu zdravstvene zaštite.

NHI je javni program koji sprovodi vlada i baziran je na modelu pojedinca. Životni vek na Tajvanu je naknadno povećan na nivo OECD zemalja, sa prosečnim životnim vekom žena od 83,4 godine i muškaraca od 76,8 – ali, i dalje je zdravstveno osiguranje na Tajvanu znatno jeftinije nego u najrazvijenijim zemljama Evrope i Severne Amerike – USD 1,430 po glavi stanovnika godišnje, što predstavlja samo 6,3 procenta GDP u 2016. godini. Administrativni troškovi su ukupno manji od jednog procenta, a zadovoljstvo u javnosti je veoma visoko i iznosi 85,8 procenata u 2017.

Zdravstveni sistem na Tajvanu je prošao nekoliko reformi u poslednjih dvadesetak godina kako bi se osigurala održivost, imajući u vidu pomake u društveno-ekonomskom okruženju. Sprovođenje „globalnog plaćanja budžeta“ kroz metodu „naknade za usluge“ efektivno je smanjilo godišnji rast izdataka za medicinu sa 12 na pet procenata od 2003. godine. I način na koji se prikupljaju premije je promenjen, od spiska čisto platne osnove na onaj koji uključuje dodatne premije na osnovu kapitalnih dobitaka, što je stvorilo suficit u Nacionalnom fondu za zdravstveno osiguranje.

Pored toga, informativni cloud sistem NHI veoma je olakšao bolnicama, klinikama i lekarima pristup medicinskim informacijama. Bolnice se podstiču da učitavaju kompjuterizovanu tomografiju (CT) i skeniranje magnetne rezonance (MRI), tako da ih mogu naknadno uvek momentalno dobiti za naknadne konsultacije i praćenje. Personalizovani cloud sistem Moja zdravstvena banka takođe omogućava pacijentima da provere svoje zdravstvene podatke u svakom trenutku.

Vlada je usvojila širok spektar mera za smanjenje nejednakosti u zdravstvu i one se najviše tiču ugroženih grupa. Postoje premijum subvencije za one s niskim primanjima, kao i za siromašna domaćinstva i nezaposlene. Poboljšali smo i pružanje usluga u područjima s ograničenim zdravstvenim resursima i implementirali sistem integrisan isporuke u udaljenim područjima u cilju jačanja medicinskih kapaciteta i opšteg kvaliteta usluga. Takođe smo podigli subvencije na preventivne zdravstvene usluge za autohtone populacije.

Autor je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Kine (Tajvan)

Prevod: Nenad Prokić