Najviše pritužbi od osoba sa invaliditetom 1Foto: EPA-EFE GEORGI LICOVSKI

Prema Redovnom godišnjem izveštaju, koji se objavljuje sredinom marta, Poverenik je tokom prošle godine postupao u 1.407 predmeta, a ukupno je podneto 947 pritužbi.

Poverenik je dao 300 preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti, a u 88 slučajeva je predložen postupak mirenja. Podneta su četiri predloga za ocenu ustavnosti, jedna tužba za zaštitu od diskriminacije, tri krivične prijave i jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U izveštaju se konstatuje da je zakonodavstvo, ali i društvo u celini, i dalje pred brojnim izazovima na planu unapređenja ravnopravnosti.

Najviše pritužbi ove godine podneto je zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta (26,4%), starosnog doba (16,5%), pola (10,7%), rođenja (10,6%), zdravstvenog stanja (6,1%), zatim slede pritužbe zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla (6%), bračnog i porodičnog statusa (4,9%), seksualne orijentacije (4,2%), dok su ostali osnovi diskriminacije navođeni u manjem procentu.

Posebna pažnja se posvećuje rodno zasnovanom nasilju u porodici i naglašava se potreba za jačanjem sistema podrške žrtvama i unapređivanje nacionalne SOS linije u skladu sa međunarodnim standardima. Takođe, u medijima i javnom prostoru i dalje je prisutan govor mržnje, senzacionalizam, diskriminatorni stavovi i uvredljivo izveštavanje, naročito o ženama i pripadnicima LGBT populacije, zbog čega je posebnu pažnju potrebno posvetiti i odgovornom izveštavanju o nasilju u porodici i partnerskim odnosima.

U toku 2018. godine nastavljen je trend postupanja po preporukama Poverenika. Međutim, zabrinjavajuće je što pojedini mediji i javni funkcioneri ne postupaju po preporukama za otklanjanje posledica povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije kada je u pitanju diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, dok se po preporukama koje se odnose, na primer, na osobe sa invaliditetom, postupa u potpunosti.

U toku 2018. godine Poverenik je sproveo dva istraživanja: „Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji“ i „Odnos predstavnika organa javne vlasti prema diskriminaciji u Srbiji“.

Izveštaj

Poverenik je Narodnoj skupštini Republike Srbije podneo Redovni godišnji izveštaj za 2017. godinu, koji je detaljno predstavljen na 16. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, dok na sednici Narodne skupštine nije razmatran od 2014. godine.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.