Punjeno povrće za svačiji ukus - recepti 1Giovanni Moschini on Unsplash

Jesen je i kalendarski počela, pa je pravi trenutak za ukusna jela iz rerne, sa još uvek svežim namirnicama. I ovoga puta ponudićemo vam zanimljive ideje za pripremu povrća po uzoru na Miku Dajmaka.

Pu­nje­ni pa­ra­dajz

pa­ra­dajz – 2 kg; mle­ve­na ju­ne­ti­na – 300 g; cr­ni luk – 2 gla­vi­ce;

me­ša­na ze­len (šar­ga­re­pa, pa­ška­nat, per­šun, ce­ler) – 500 g;

pi­ri­nač – 1 šo­lji­ca; ja­ja – 3 kom; ki­se­la pa­vla­ka – 2 dl;

list per­šu­na – 1 ve­za; bi­ber; so; ulje

Pa­ra­dajz (ma­nji plo­do­vi) za pu­nje­nje mo­ra da se pri­pre­ma de­talj­ni­je: ski­nu se ka­pe, iz­du­be, unu­tra se po­so­le, pa na ka­kvoj su­voj i či­stoj kr­pi osta­ve okre­nu­ti na­gla­vač­ke či­tav sat da se do­bro oce­de. Tek tad su sprem­ni za na­de­va­nje.

Fil se­ pra­vi iden­tič­no kao i za pa­pri­ke. Da­kle, dve gla­vi­ce cr­nog lu­ka tre­ba sit­no isec­ka­ti, po­so­li­ti i iz­din­sta­ti do sve­tložute bo­je. U to se uba­ci i na koc­ki­ce isec­ka­na ve­za ze­le­ni i ma­nji ko­ren ce­le­ra. Kad je po­vr­će smek­ša­lo, do­da se još mle­ve­no ju­ne­će me­so, pa sve din­sta dok vi­šak vo­de ne ispari. Sklo­ni se s va­tre, po­bi­be­ri, i po po­tre­bi do­so­li. U dru­gom su­du se šo­lji­ca pi­rin­ča oba­ri u tri šo­lji­ce po­so­lje­ne vo­de. Kad je vo­da uvri­la, i pi­ri­nač je go­tov, sklo­ni se s va­tre i ohla­di. Kada se meso prohladi, mo­že se po­me­ša­ti s pi­rin­čem i ja­ji­ma, dva do tri ko­ma­da.

Na­pra­vi se još i sme­sa za za­tva­ra­nje: jed­no ja­je, šo­lja ki­se­le pa­vla­ke i ve­za per­šu­na, isec­ka­nog to­li­ko sit­no kao da je sa­mle­ven, umu­ti se mik­se­rom.

Po­re­đa­ju se u na­u­ljenu đu­več ili va­tro­stal­nu po­su­du, na­rav­no da im bu­de te­sno, na­pu­ne fi­lom, za­li­ju sme­som za zatvaranje, sa stra­ne uba­ce li­sto­vi per­šu­na ko­ji je pre­o­stao, za­dih­ti­ju alu­mi­ni­jum­skom fo­li­jom. Sve se pe­če u rer­ni na 200 ste­pe­ni, oko 45 mi­nu­ta. Fo­li­ja se ski­ne, rer­na pojača na oko 250 ste­pe­ni – pa sa­mo još ma­lo za­pe­če, pa­ze­ći da ne pre­go­ri.

Pu­nje­ne ti­kvi­ce

ti­kvi­ce – 2 kg; mle­ve­na ju­ne­ti­na – 500 g; cr­ni luk – 2 gla­vi­ce; me­ša­na ze­len (šar­ga­re­pa,

pa­ška­nat, per­šun, ce­ler) – 500 g; bi­ber; so; ulje; mi­ro­đi­ja; pa­ra­dajz – 500 g

Ku­va­ne ti­kvi­ce se, po pra­vi­lu, ras­pa­da­ju na sam do­dir vi­lju­ške, a pli­va­ju u vo­di ta­ko da su, u stva­ri, kao što je po­zna­to, su­pa od pu­nje­nih ti­kvi­ca. Ovo je va­ri­jan­ta za gur­ma­ne.

Pre sve­ga va­lja na­pra­vi­ti fil. Ova­ko: dve gla­vi­ce cr­nog lu­ka tre­ba sit­no isec­ka­ti, po­so­li­ti i iz­din­sta­ti do sve­tlo­žu­te bo­je. U to se uba­ci i na koc­ki­ce isec­ka­na ve­za ze­le­ni i ma­nji ko­ren ce­le­ra. Kad je po­vr­će smek­ša­lo, do­da se još po­la ki­la mle­ve­nog ju­ne­ćeg me­sa, pa sve din­sta dok vi­šak vo­de ne upa­ri. Sklo­ni se s va­tre, po­bi­be­ri, po po­tre­bi do­so­li i ume­ša sa po­la ve­ze sit­no isec­ka­ne mi­ro­đi­je.

Dva ki­la ti­kvi­ca, ne pre­ma­lih da ne mo­gu da se du­be, ali ni­ka­ko pre­ve­li­kih, oči­ste se, iz­du­be, pa po­re­đa­ju jed­na uz dru­gu, da im bu­de te­sno, u đu­ve­č posudu. Tek on­da se fi­lu­ju, ali to­li­ko da osta­ne ma­lo me­sta i za ka­pe: one što su ise­če­ne da bi se ti­kvi­ce iz­du­bi­le.

Još je­dan ve­li­ki pa­ra­dajz se olju­šti, isec­ka na krup­ni­je ko­ma­de, pa ubaci me­đu ti­kvi­ce. Sve se do­bro ušuška alu­mi­ni­jum­skom fo­li­jom, pa pe­če u rer­ni na 200 ste­pe­ni, oko 45 mi­nu­ta. Fo­li­ja se ski­ne, sve za­pra­ši dru­gom po­lo­vi­nom ve­ze sec­ka­ne mi­ro­đi­je, rer­na pu­sti na ja­če – oko 250 ste­pe­ni – pa sa­mo još ma­lo za­pe­če, pa­ze­ći da ti­kvi­ce ne za­go­re.

Na sa­mom kra­ju, ona­ko vru­će, u ta­nji­ru, pre­li­vaju se hlad­nim ov­čjim ki­se­lim mle­kom, a je­du uz ze­le­ne lju­te pa­pri­či­ce.

Pu­nje­ni pa­tli­dža­ni

pla­vi pa­tli­džan – 1 kg; mle­ve­na ju­ne­ti­na – 300 g;

per­šu­nov list – 1 ve­za; ulje; so; bi­ber; tra­pist za za­tva­ra­nje

Od pa­tli­dža­na, kao što je po­zna­to, mo­že se pra­vi­ti sa­la­ta, mo­gu se osta­vlja­ti u tur­ši­ji, oni su pri­log uz je­lo, oni su i osno­va je­la. Pla­vi pa­tli­dža­ni se mo­gu pu­ni­ti svim i sva­čim, na­de­va­ti svim na­mir­ni­ca­ma ko­je po­sto­je, od njih se mo­že pra­vi­ti fil za na­dev… Sa­da, i jed­no i dru­go!

Oko ki­lo­gram ma­njih pa­tli­dža­na, ko­li­ko da sta­nu u ša­ku, pre­se­ku se po­preč­no napo­la, pa ka­ši­či­com, onom ko­jom se du­be i ti­kvi­ce, iz­du­be da osta­ju de­be­li oko cen­ti­me­tar. Sve s ko­rom. Po­re­đa­ju se u pra­zan pleh, pa na po­la sa­ta osta­ve u vre­loj rer­ni.

Za to vre­me se pra­vi fil. Ma­sa iz­va­đe­na iz sre­di­ne pa­tli­dža­na se po­so­li, osta­vi da ot­pu­sti gor­či­nu, pa ope­re pod mla­zom hlad­ne vo­de i oce­di. Iz­din­sta­ju se da bu­du sta­kla­ste a ni­ka­ko žu­te, dve gla­vi­ce sit­no sec­ka­nog cr­nog lu­ka. U to se do­da sre­di­na od pa­tli­dža­na i mle­ve­no ju­ne­će me­so. Sve se din­sta na la­ga­noj va­tri dok pa­tli­džan i me­so ne smek­ša­ju, a vi­šak vo­de is­pa­ri. Po­so­li se i po­bi­be­ri po uku­su, na sa­mom kra­ju uba­ci još i ve­za sit­no sec­ka­nog per­šu­no­vog li­sta.

Pro­šlo po­la sa­ta ka­ko su pa­tli­dža­ni ta­vo­ri­li u vre­loj rer­ni, pa se oni iz­va­de i na­pu­ne fi­lom. On­da, na vr­hu, za­tvo­re se ko­ma­di­ćem si­ra (tra­pist će bi­ti sa­svim od­go­va­ra­ju­ći), pa vra­te u rer­nu na pet­na­e­stak mi­nu­ta da se za­pe­če, po­ru­me­ni i do­bi­je ko­ri­cu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.