Tri recepta sa šljivama Mike Dajmaka 1Jakub Kapusnak on Unsplash

Danas vam predstavljamo recepte za poslastice sa šljivama, kojima ćete teško moći da odolite. Pored ukusa njihova prednost je jednostavna priprema, te vam predlažemo da nabavite sastojke, i sami ili u društvu, zasučete rukave i pravac kuhinja.

Kne­dle sa šlji­va­ma

Šlji­ve – 1 kg; bra­šno – 500 g; še­ćer u pra­hu – 300 g;

kri­stal še­ćer (po že­lji) – 4 ka­ši­ke; griz – 200 g; pre­zle – 200 g;

ja­ja – 2 kom; ulje; pu­ter; va­ni­lin še­ćer; pr­sto­hvat so­li

U šer­pu se si­pa li­tar vo­de, pa sta­vi na špo­ret da pro­vri. Do­da­ju se: dve ka­ši­ka ulja, pr­sto­hvat so­li, bra­šno i griz, pa  ku­va kao ka­ča­mak. Kad je go­to­vo, sklo­ni se s va­tre, pro­hla­di, do­da­ju ja­ja, pa sve do­bro iz­me­ša. Ko vo­li slat­ko te­sto do­da i če­ti­ri ka­ši­ke še­će­ra u kri­sta­lu.

Od ove ma­se na­pra­ve se po­ga­či­ce, u sre­di­nu uba­ci šlji­va bez ko­šti­ce, za­tvo­ri kao lop­ti­ca za te­nis, pa je sprem­no za  da­lje.

U ve­li­koj šer­pi uvri se oko dve li­tre vo­de, opet ma­lo po­so­li, pa uba­ce kne­dle, ali to­li­ko da se ne le­pe jed­na za dru­gu. Go­to­ve su kad is­pli­va­ju na po­vr­ši­nu. Oba­re­ne kne­dle sta­ve se u ce­dilj­ku, is­pe­ru pod mla­zom hlad­ne vo­de, uva­lja­ju u pre­zlu pro­pr­že­nu na pu­te­ru, pa za­spu me­ša­vi­nom prah i va­ni­lin še­će­ra.

Ko­lač od šlji­va

Šlji­ve – 1 kg; mar­ga­rin – 125 g; še­ćer – 1 ča­ša;

va­ni­lin še­ćer – 1 ke­si­ca; pa­vla­ka – 100 ml;

bra­šno – 2 ča­še; pra­šak za pe­ci­vo – 1 ke­si­ca;

ja­ja – 2 kom; slat­ka pa­vla­ka (po že­lji) – 1 ke­sa

Pre sve­ga, za­jed­no va­lja umu­ti­ti bra­šno i pra­šak za pe­ci­vo. On­da do­da­ti mar­ga­rin, pa opet mu­ti­ti. Za­tim ja­ja, va­ni­lin še­ćer, še­ćer i pa­vla­ku. Fi­no glat­ko te­sto si­pa se u pod­ma­za­nu tep­si­ju. Na te­sto se slo­že oči­šće­ne šlji­ve, pa se pospu   ci­me­tom i še­će­rom. U rer­ni za­gre­ja­noj na 180 ste­pe­ni pe­če se 45 do 50 mi­nu­ta. Ka­da se ko­lač ohla­di, sa­mo se još    iseče na koc­ke i, po že­lji ukrasi umućenim šla­gom.

Pi­ta sa šlji­va­ma

Bra­šno – 300 g; še­ćer – 250 g;

žu­man­ce – 1 kom; pu­ter – 200 g;

va­ni­lin še­ćer – 1 ke­si­ca;

pra­šak za pe­ci­vo – 1 jed­na ke­si­ca;

ko­ra od jed­nog li­mu­na; šlji­ve bez ko­šti­ca – 1 kg;

gru­bo mle­ve­ni ora­si (120 g); ba­de­mi, sit­no isec­ka­ni (120 g);

ci­met

Naj­ve­ći po­sao, za ne­ke, je­ste iz­ra­da ko­ra. Ali, ova pi­ta na­pro­sto ne ide s ku­pov­nim ko­ra­ma.

Za­to, u dve ka­ši­ke vo­de, va­lja umu­ti­ti: bra­šno, sto gra­ma še­će­ra, jed­no žu­man­ce, pa­kovanje pu­te­ra, ke­si­cu va­ni­lin   še­će­ra, ke­si­cu pra­ška za pe­ci­vo i istru­ga­nu ko­ru od jed­nog li­mu­na. Ta­ko do­bi­je­no te­sto se raz­vu­če do de­blji­ne od   po­la cen­ti­me­tra i sta­vi u rer­nu za­gre­ja­nu na 200 ste­pe­ni, da se pe­če.

Pre­ko na­po­la is­pe­če­nog te­sta po­spu se gru­bo mle­ve­ni ora­si, na njih slo­že šlji­ve pre­re­za­ne napo­la (pre­re­za­nim de­lom nago­re), te sve to pospe sit­no isec­ka­nim ba­de­mom, še­će­rom (150 g) i ci­me­tom.

Pe­če se još dva­de­set mi­nu­ta, na ne­što ni­žoj tem­pe­ra­tu­ri (150 ste­pe­ni) dok ne po­ru­me­ni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.