Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kažu da se lociraju i prebrojavaju divlje patke, guske, labudovi, barske koke, ždralovi, čaplje, ronci, gnjurci, kormorani, galebovi, šljuke i brojne druge vrste divljih ptica koje žive uz vodena staništa, poput ugroženog belorepana i crnog orla.

– Cilj ovogodišnjeg zimskog popisa ptica je obilazak celokupnih tokova naših najvećih reka Dunava, Save, Tise, Zapadne Morave i Drine. Prebrojavanje ptica na Dunavu ove, kao i ranijih godina, radiće se sa vode i sa kopna i to nam je najveći izazov – objašnjava Marko Šćiban, koordinator popisa ptica iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Zapaženo je da su ptice močvarice ugrožene, u svetu i kod nas, prvenstveno zbog gubitka staništa.

– Tokom januara ih je najbolje prebrojati, jer se močvarice tada najduže zadržavaju u staništima. Upoređivanjem sa podacima iz prethodnih godina procenjuje se status populacija i ugroženost pojedinih vrsta i planira zaštita – kaže Ščiban.

Više od 150 volontera-popisivača će u narednim danima obići reke, jezera, bare, ribnjake, kanale i slična vodena staništa u potrazi za pticama. Popisivači će beležiti i slučajeve krivolova, stanje ekosistema, obala i šuma u priobalju reka i divlje deponije. Nakon završenog popisa, svi podaci o zabeleženim i izbrojanim pticama u našoj zemlji biće prosleđeni u svetsku bazu podataka, u Biro za istraživanje vodenih ptica u Holandiju.

Povezani tekstovi