Šta je sve predviđeno statutom ZSO koji je predstavila nemačka fondacija: Novo ime, zastava, grb i Skupština 1Bilbord sa obeležjem ZSO na severu Kosovske Mitrovice; foto: Vojin Radovanović/Danas

Fondacija Fridrih Ebert (FES) predstavila je u Prištini nacrt statuta Zajednice srpskih opština, odnosno kako je to navedeno u statutu koji je FES izradio u saradnji sa Evropskim institutom za mir (EIP), „Asocijacije opština u kojima je zajednica kosovskih Srba većina“. Asocijacija bi imala svoj grb i zastavu, formirana bi bila po kosovskom Ustavu i zakonima.

Nacrt statuta navodi da će  biti pravno lice osnovano u skladu sa kosovskim Ustavom i pravnim sistemom, kao i da će imati svoje zvanične simbole – grb i zastavu. Njih će dizajnirati Upravni odbor Asocijacije/Zajednice, takođe, u skladu sa kosovskim Ustavom i Zakonom o lokalnoj upravi.

Statut Asocijacije prema nacrtu je njen najviši pravni akt, a njega će, dodaje se, odobriti glasanjem osnivačka Skupština, sastavljena od članova skupština opština, kako stoji, u skladu sa Zakonom  o potvrđivanju Prvog sporazuma i Ustavom Republike Kosovo.

Statut će biti usvojen pravnim aktom Vlade Kosova i preuzima snagu uredbe Vlade u skladu sa pravnim sistemom Kosova nakon razmatranja od strane Ustavnog suda.

Nacrtom se utvrđuje da je Skupština Asocijacije/Zajednice organ nadležan za izmene Statuta.

„Asocijaciju/Zajednicu čini sledećih deset opština i zastupa njihove interese i interese svojih stanovnika. Članstvo u Asocijaciji/Zajednici je dobrovoljno. Procedure za dodatno članstvo, isključenje iz članstva i raspuštanje Asocijacije/Zajednice utvrđuju se ovim Statutom. Zajednica neće zameniti niti umanjiti prava i interese zajednica u Republici Kosovo, kako je to predviđeno njenim Ustavom i predviđeno pravnim sistemom“, dalje se navodi u tačkama koje čine Nacrt.

Prema ovom nacrtu, aktivnosti Asocijacije/Zajednice zasnivaju se na principima dobrovoljnog učešća njegovih članova, unapređenja demokratije i lokalne samouprave, kao i poštovanja odredbi o zaštiti i zastupanju prava i interesa zajednica koje su deo Ustava i zakona Kosova.

U Nacrtu se navodi da opštinske vlasti pristupaju Asocijaciji/Zajednici na osnovu odluke svojih skupština opština u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu odlučivanje ovog opštinskog organa.

Prema ovom nacrtu, Asocijacija/Zajednica se može raspustiti samo odlukom njene Skupštine koju je usvojila 2/3 većine njenih članova, dok u slučaju da odluku o raspuštanju donese Skupština Asocijacije/Zajednice, raspuštanje Asocijacije/Zajednice vrši Vlada.

Takođe, prema ovom nacrtu, Asocijacija/Zajednica ima pravo na sopstveni integralni budžet, bankovne račune i ima pravo da poseduje imovinu i da se bavi finansijskim transakcijama.

Ciljevi Asocijacije/zajednice

Član 3

U skladu sa Prvim ratifikovanim sporazumom i Ustavom, Zajednica će imati glavne ciljeve u pružanju javnih funkcija i usluga:

O – Jačanje lokalne demokratije. Asocijacija/Zajednica obavlja ovu funkciju tako što omogućava saradnju između opština učesnica, podržavajući opštine učesnice u izradi politika koje unapređuju lokalnu demokratiju, omogućavajući, finansirajući ili promovišući aktivnosti koje unapređuju građansko učešće i demokratske prakse, kao i predstavljanjem važnih interesa za lokalnu demokratiju sa centralnim vlasti.

B – Promovisanje i zaštita etničke pripadnosti, jezika, vere i drugih oblika kulturnih identiteta zastupljenih među stanovništvom opština učesnica. U obavljanju ove funkcije, Asocijacija/Zajednica će olakšati saradnju između opština koje učestvuju i podržaće ih u osmišljavanju projekata, politika i mera koje podržavaju, promovišu i štite kulturni izraz i identitet zastupljen među njihovim stanovnicima. Ovo može uključivati olakšavanje i/ili finansiranje projekata koji se odnose na kulturu i kulturno nasleđe na teritoriji opština učesnica, kao i na održavanje, rehabilitaciju ili izgradnju objekata kulturnog nasleđa. Asocijacija/Zajednica takođe može finansirati ili organizovati događaje, kampanje i druge oblike javnih manifestacija koje se odnose na promociju kulture i kulturne raznolikosti zastupljene u opštinama učesnicama.

Asocijacija/Zajednica takođe može pružiti tehničke, pravne i stručne savete opštinama i centralnim vlastima koje učestvuju u radu u vezi sa zakonodavstvom, politikama, aktivnostima i javnim angažovanjem u sferi kulture i kulturne raznolikosti.

U obavljanju ovih funkcija, Asocijacija/Zajednica će poštovati kulturnu raznolikost zastupljenu među stanovnicima opština učesnica i norme različitosti sadržane u Ustavu i zakonskom sistemu..

C – Ostvaruje pun uvid u razvoj lokalne ekonomije. Asocijacija/Zajednica obavlja ovu funkciju tako što olakšava saradnju između opština učesnica, podržava ih u osmišljavanju projekata, politika i mera kojima se razvija njihova lokalna ekonomija ili pomaže u angažovanju finansijskih i ljudskih resursa važnih za privredu, usluge, finansiranje i promociju aktivnosti za povećanje ekonomskog razvoja, investicija i poslovnog povezivanja i zastupanje interesa opština učesnica i privrednih aktera koji se nalaze na njihovoj teritoriji u odnosima sa centralnim vlastima i privrednim subjektima u regionu i šire, uključujući i one iz Republike Srbije. Za obavljanje ovih funkcija, /Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izrađuju ekonomske, finansijske i budžetske vlasti opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahteva dodatne informacije kao važne za obavljanje ovih funkcija.

Takođe ima pravo da traži zvanične informacije od relevantnih centralnih organa za obavljanje ovih funkcija.

d. Kompletan pregled vežbi iz oblasti obrazovanja. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

– Omogućavanje saradnje svojih članica u cilju unapređenja obrazovnih standarda na lokalnom nivou.

– Zastupanje interesa obrazovne politike članova i njihovih stanovnika kod centralnih vlasti.

– Sprovođenje istraživanja i praćenje obrazovnih trendova među svojim članovima, na Kosovu iu inostranstvu, i pružanje smernica za unapređenje obrazovnih standarda, politika i tehničkih veština.

– Pruža pravnu, naučnu, finansijsku podršku svojim članovima u ostvarivanju njihovih nadležnosti u oblasti obrazovanja, uključujući i visoko obrazovanje u skladu sa zakonom.

– Pružanje savetodavne uloge centru i vlastima opština koje učestvuju u razvoju i realizaciji srpskog nastavnog plana i programa kao što je regulisano kosovskim zakonom.

– Pružanje pravnih, tematskih i istraživačkih saveta centralnim vlastima i opštinama učesnicama u vezi sa određivanjem broja i plata nastavnog osoblja za obrazovni sistem u opštinama učesnicama.

– Pružanje pravnih, materijalnih i istraživačkih saveta centralnim vlastima u vezi sa upravljanjem obrazovnim sektorom na teritoriji opština učesnica.

– Finansiranje inicijativa u vezi sa obrazovanjem – uključujući stipendije, obuku nastavnika, grantove za istraživanje, akademsku razmenu, letnje programe i druge – u korist unapređenja obrazovanja među opštinama učesnicama.

– Finansiranje građevinskih i infrastrukturnih projekata koji se odnose na pružanje obrazovanja u opštinama učesnicama, kao i pružanje finansijske podrške za održavanje obrazovnih i relevantnih objekata (sportske hale, IT laboratorije, itd.).

– Omogućavanje i/ili finansiranje transporta i distribucije obrazovnih tekstova koji se odnose na srpski obrazovni program u skladu sa kosovskim zakonom. Skupština/Zajednica će ponuditi istu uslugu za kurikularno obrazovanje Kosova na albanskom i drugim jezicima ako postoji potreba za bilo kojom grupom stanovnika opština koja učestvuje u tome.

– Povezivanje sa drugim stranama, uključujući prosvetne vlasti Republike Srbije, radi ispunjenja ovog cilja.

– Pružanje saveta centralnim vlastima o promjenama u zakonodavstvu o obrazovanju.

2. Za obavljanje gore definisanih funkcija, /Zajednica će redovno dobijati dokumenta od strane obrazovnih vlasti opština učesnica i imaće pravo da zahteva dodatne informacije od opština učesnica za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da od centralnih organa traži zvanične informacije u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

3. U sprovođenju kompletne revizije u oblasti obrazovanja, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje opštinskih akata od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđivanje usklađenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, kako je definisano u članu 124.7 Ustava, sprovodi se uz „neophodne promene“ u odnosu na odluke Asocijacije/Zajednice.

e. Iskoristite holistički pogled na poboljšanje lokalne primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

– Omogućavanje saradnje između svojih članica u cilju unapređenja primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

– Zastupanje interesa zdravstvene i socijalne politike članova i njihovih stanovnika pred organima vlasti

– Sprovođenje istraživanja i praćenje trendova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti među svojim članovima, na Kosovu iu inostranstvu, i pružanje smernica za unapređenje zdravstvenih i socijalnih odredbi, politika i istraživanja.

– Pruža pravnu, naučnu, finansijsku i sekretarsku podršku svojim članovima u ostvarivanju nadležnosti u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, predviđenih zakonom.

– Pružanje pravnih, predmetnih i istraživačkih saveta centralnim vlastima u vezi sa upravljanjem zdravstvenim sektorom na teritoriji opština učesnica. – Pružanje savetodavne uloge centru i opštinskim vlastima koje učestvuju u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim i socijalnim potrebama njihovih stanovnika.

– Pružanje pravnih, tematskih i istraživačkih saveta centralnim vlastima i opštinama učesnicama u vezi sa imenovanjem profesionalaca u zdravstvenom sektoru, brojem rukovodećeg i pomoćnog osoblja i platama u opštinama učesnicama.

– Finansiranje i olakšavanje izgradnje kapaciteta i profesionalne obuke medicinskog i socijalnog osoblja opština učesnica, u korist poboljšanja zdravstvene i socijalne zaštite među opštinama učesnicama.

– Finansiranje građevinskih i infrastrukturnih projekata koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite, nege i socijalne zaštite među opštinama učesnicama. Skupština/Zajednica takođe pruža finansijsku podršku za održavanje zdravstvenih ustanova.

– Finansiranje socijalnog stanovanja u opštinama učesnicama, poštujući etničku raznolikost stanovništva i odredbe kosovskog zakona u vezi sa odabirom korisnika.

– Finansiranje objekata, opreme i materijalnih troškova u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim ili socijalnim potrebama u opštinama učesnicama, kao što su one koje se odnose na mobilno zdravstveno osiguranje, osobe sa invaliditetom ili zdravstvenu zaštitu starih.

– Finansiranje i/ili prikupljanje sredstava za podršku socijalnoj zaštiti stanovnika opština učesnica, poštujući njihovu etničku raznolikost.

– Promovisanje, omogućavanje i finansiranje kampanja podizanja svesti o javnom zdravlju i mera za unapređenje standarda javnog zdravlja, pored onih koje redovno pruža zdravstvena zaštita prema relevantnim zakonima.

– U vreme pandemije ili krize javnog zdravlja, Asocijacija/Zajednica podržava sprovođenje mera javnog zdravlja koje obezbeđuje vlada od strane opština učesnica.

– U vreme pandemije ili kada je na drugi način potrebno, finansira i/ili olakšava nabavku lekova, vakcina i medicinske opreme za potrebe stanovnika opština učesnica.

– Povezivanje sa drugim stranama, uključujući organe zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije, radi ispunjenja ovog cilja.

– Finansiranje nabavke specijalizovane medicinske opreme prema potrebama opština(a) učesnica i stavljanje kupljene opreme u upravljanje zdravstvenim ustanovama predviđenim zakonom.

– Savetovanje centralnih vlasti u vezi sa primarnom i sekundarnom i socijalnom zdravstvenom zaštitom u opštinama učesnicama, kao iu pogledu promena u zakonodavstvu za primarnu i sekundarnu opštinsku i socijalnu zaštitu.
– Kroz zajedničku komisiju koja je osnovana sa centralnim vlastima, olakšava isplatu novčane pomoći socijalne zaštite iz Republike Srbije korisnicima sa prebivalištem u opštinama učesnicama.

Član 3:

Da obavlja gore definisane funkcije Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izdaju organi zdravstvene i socijalne zaštite opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahtevaju dodatne informacije, relevantne za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da traži zvanične informacije od centralnih vlasti u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

5. U celom pregledu u oblasti primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje opštinskih akata od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđenje usaglašenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, definisanim u članu 124.7 Ustava, biće sprovedeno „uz neophodne izmene“ povodom odluka Asocijacije/Zajednice. str. Kompletan pregled vežbe za koordinaciju urbanih, ruralnih i planskih područja. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:
– Omogućavanje saradnje između svojih članova za međuopštinske, urbane, ruralne i planske svrhe.

– Zastupanje interesa opština.

– Sprovođenje istraživanja i praćenje trendova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti među svojim članovima, na Kosovu iu inostranstvu, i pružanje smernica za unapređenje zdravstvenih i socijalnih odredbi, politika i istraživanja.

– Pruža pravnu, naučnu, finansijsku i sekretarsku podršku svojim članovima u ostvarivanju nadležnosti u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, predviđenih zakonom.

– Pružanje pravnih, predmetnih i istraživačkih saveta centralnim vlastima u vezi sa upravljanjem zdravstvenim sektorom na teritoriji opština učesnica.

– Pružanje savetodavne uloge centru i opštinskim vlastima koje učestvuju u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim i socijalnim potrebama njihovih stanovnika.

– Pružanje pravnih, tematskih i istraživačkih saveta centralnim vlastima i opštinama učesnicama u vezi sa imenovanjem profesionalaca u zdravstvenom sektoru, brojem rukovodećeg i pomoćnog osoblja i platama u opštinama učesnicama.

– Finansiranje i olakšavanje izgradnje kapaciteta i profesionalne obuke medicinskog i socijalnog osoblja opština učesnica, u korist poboljšanja zdravstvene i socijalne zaštite među opštinama učesnicama.

– Finansiranje građevinskih i infrastrukturnih projekata koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite, nege i socijalne zaštite među opštinama učesnicama.

Skupština/Zajednica takođe pruža finansijsku podršku za održavanje zdravstvenih ustanova.

– Finansiranje socijalnog stanovanja u opštinama učesnicama, poštujući etničku raznolikost stanovništva i odredbe kosovskog zakona u vezi sa odabirom korisnika.

– Finansiranje objekata, opreme i materijalnih troškova u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim ili socijalnim potrebama u opštinama učesnicama, kao što su one koje se odnose na mobilno zdravstveno osiguranje, osobe sa invaliditetom ili zdravstvenu zaštitu starih.

– Finansiranje i/ili prikupljanje sredstava za podršku socijalnoj zaštiti stanovnika opština učesnica, poštujući njihovu etničku raznolikost.

– Promovisanje, omogućavanje i finansiranje kampanja podizanja svesti o javnom zdravlju i mera za unapređenje standarda javnog zdravlja, pored onih koje redovno pruža zdravstvena zaštita prema relevantnim zakonima.

– U vreme pandemije ili krize javnog zdravlja, Asocijacija/Zajednica podržava sprovođenje mera javnog zdravlja koje obezbeđuje vlada od strane opština učesnica.

– U vreme pandemije ili kada je na drugi način potrebno, finansira i/ili olakšava nabavku lekova, vakcina i medicinske opreme za potrebe stanovnika opština učesnica.

– Povezivanje sa drugim stranama, uključujući organe zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije, radi ispunjenja ovog cilja.

– Finansiranje nabavke specijalizovane medicinske opreme prema potrebama opština(a) učesnica i stavljanje kupljene opreme u upravljanje zdravstvenim ustanovama predviđenim zakonom.

– Savetovanje centralnih vlasti u vezi sa primarnom i sekundarnom i socijalnom zdravstvenom zaštitom u opštinama učesnicama, kao iu pogledu promena u zakonodavstvu za primarnu i sekundarnu opštinsku i socijalnu zaštitu.

– Kroz zajedničku komisiju koja je osnovana sa centralnim vlastima, olakšava isplatu novčane pomoći socijalne zaštite iz Republike Srbije korisnicima sa prebivalištem u opštinama učesnicama.

Član 3: Da obavlja gore definisane funkcije

Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izdaju organi zdravstvene i socijalne zaštite opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahtevaju dodatne informacije, relevantne za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da traži zvanične informacije od centralnih vlasti u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

5. U celom pregledu u oblasti primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje opštinskih akata od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđenje usaglašenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, definisanim u članu 124.7 Ustava, biće sprovedeno „uz neophodne izmene“ povodom odluka Asocijacije/Zajednice.

str. Kompletan pregled vežbe za koordinaciju urbanih, ruralnih i planskih područja.

Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

– Omogućavanje saradnje između svojih članova za međuopštinske, urbane, ruralne i planske svrhe.

– Zastupanje interesa opština

baveći se centralnim vlastima za međuopštinsko urbano i ruralno planiranje.

– Izvođenje istraživanja i drugih tehničkih oblika i podrška opštinama koje učestvuju u sprovođenju zakonskih ovlašćenja u urbanističkom i ruralnom planiranju.

– Pravno, naučno, finansijsko i sekretarsko obezbeđenje kao i podrška svojim članovima u sprovođenju njihovih nadležnosti u pravnoj oblasti urbanističkog i ruralnog planiranja.

– Finansiranje i/ili omogućavanje programa izgradnje kapaciteta u oblasti urbanog i ruralnog planiranja.

– Za međuopštinske infrastrukturne projekte koji se odnose na opštine učesnice. Davanje uputstava za opštinu učesnicu

– Pitanja u vezi sa njihovim zakonskim ovlašćenjima u pogledu urbanog razvoja i zonskih mapa.

– Pružanje smernica i podrške učesnicima/opštinama za zaštitu i promociju kulturnog nasleđa.

– Davanje saveta centralnim vlastima o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na opštine za urbano i ruralno planiranje.

– Pružanje pravnih saveta zasnovanih na istraživanju centralnim vlastima i nadležnim organima/opštinama u vezi sa procesima eksproprijacije na svojim teritorijama ili opštinama učesnicama.

6. Za obavljanje gore definisanih funkcija, Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izrađuju urbanistički i ruralni organi opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahteva dodatne informacije u skladu sa značajem za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da od centralnih organa traži zvanične informacije u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

7. U sprovođenju kompletnog pregleda u oblasti ruralnog i urbanog planiranja, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje akata opština od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđivanje usklađenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, kako je predviđeno članom 124.7 Ustava, primenjuje se „sa neophodnim promene“ u odnosu na odluke Asocijacije/Zajednice.

Preduzeti mere za poboljšanje lokalnih uslova života za povratnike na Kosovu. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

Omogućavanje saradnje između opština učesnica u korist povratničke zajednice.

– Finansiranje stambenih rešenja za one koji se vraćaju na Kosovo u opštinama učesnicama.

– Povezivanje sa raseljenom zajednicom i identifikovanje specifičnih potreba koje treba rešiti u kontekstu povratka i drugih održivih rešenja i saveta za opštine učesnice u smislu ispunjavanja ovih potreba u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.

– Veza i saradnja sa Ministarstvom za zajednice i povratak i drugim centralnim institucijama u vezi sa sprovođenjem relevantnih strategija i regulatornih dokumenata za povratak, koji su relevantni za sprovođenje od strane opština učesnica.

– Davanje saveta i uputstava opštinama učesnicama u vezi sa politikama i merama za socio-ekonomsku integraciju povratnika.

– Finansiranje programa socijalno-ekonomske integracije za povratnike u opštinama učesnicama. Skupština/Zajednica takođe nudi i druge oblike finansijske i materijalne pomoći povratnicima, uključujući i opštine izvan učesnica.

– Pružanje saveta opštinama koje ne učestvuju u procesu u vezi sa njihovim politikama i merama povratka.

– Pružanje saveta centralnim vlastima u vezi sa zakonodavstvom, politikama, strategijama i merama za podršku povratku.

– Omogućavanje povratka i nuđenje drugih oblika održivih rešenja u vezi sa povratkom raseljenih lica u opštine učesnice iz drugih oblasti Kosova.

8. Za obavljanje gore definisanih funkcija, Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izdaju nadležni organi u vezi sa povratkom opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahtevaju dodatne informacije u vezi sa obavljanjem ove funkcije. . Takođe će imati pravo da od centralnih organa traži zvanične informacije u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

Član 3 – br.9

U ispunjavanju ovog cilja, /Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje akata opština od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđivanje usklađenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, kako je predviđeno članom 124.7 Ustava, primenjuje se „sa neophodnim izmenama “ odlukama Asocijacije/Zajednice.

h) Sprovođenje, koordinacija i omogućavanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti.

U ispunjavanju ovog cilja i pored istraživačko-razvojnih aktivnostikako je gore opisano, /Zajednica će sprovoditi bilo koju drugu istraživačku i razvojnu aktivnost koju opštine učesnice smatraju neophodnim, a koja može biti važna za njihove individualne potrebe ili one koje se odnose na međuopštinske.

i). Da promoviše, širi i brani pitanja od zajedničkog interesa svojih članova i predstavlja ih, uključujući centralne vlasti. U ispunjavanju ovog cilja i pored nacrta aktivnosti u skladu sa gore navedenim ciljevima, Asocijacija/Zajednica će promovisati i zastupati pitanja od zajedničkog interesa svojih članova i zastupati ih u blizini centralnih vlasti, na zahtev članova. U ispunjavanju ove funkcije, Asocijacija/Zajednica neće kršiti niti zaobilaziti Ustavom i zakonom predviđena ovlašćenja i kanale komunikacije, izveštavanja i saradnje opštine između opština i centralnih vlasti ili između stanovnika i centralnih vlasti.

j). Svojim članovima pruža usluge u skladu sa zakonom Kosova. U ispunjavanju ovog cilja i pored usluga opisanih gore, Asocijacija/Zajednica će pružati i druge usluge koje mogu zahtevati njeni članovi ili Asocijacije lokalnih zajednica opština učesnica, u skladu sa zakonima pravnog sistema Kosova i bez prekršena ili zaobiđena Ustavom i zakonom propisana ovlašćenja i kanali komunikacije, izveštavanja i saradnje između opština i centralnih vlasti ili između stanovnika i centralnih organa.

k). Da evaluiraju pružanje javnih usluga svojim članovima i stanovnicima, da podrže Asocijacija/Zajednicu u formiranju stavova od zajedničkog interesa, za učešće u radu centralnih vlasti. Za obavljanje ove funkcije, Asocijacija/Zajednica ima pravo da zatraži zvanične informacije od relevantnih opština i centralnih organa za ocenu pružanja javnih usluga. Ove evaluacije će se koristiti kao smernice opštinskim vlastima i centralnim institucijama, u vezi sa unapređenjem pružanja javnih usluga, kao i za formulisanje stavova od zajedničkih interesa njenih članova ili njihovih stanovnika u učešću u radu centralnih organa. u vezi sa pitanjima vezanim za javne usluge.

Član 4

1. U ispunjavanju svojih ciljeva, Asocijacija/Zajednica neće kršiti niti zaobilaziti ovlašćenja i ovlašćenja predviđena Ustavom i zakonom opština učesnica i neće ni na koji način zameniti ili narušiti odnose predviđene Ustavom i zakonom između centralne i lokalne vlasti u Republici Kosovo.

Član 5

1. Asocijacija/Zajednica će vršiti druga dodatna ovlašćenja koja mogu biti delegirana od strane centralnih vlasti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.

III. Organizaciona struktura

Član 6

1. Asocijacija/Zajednica će imati sledeće

Tela:

– Skupština Asocijacije/Zajednice;

– predsednik Asocijacije/Zajednice;

– potpredsednik Asocijacije/Zajednice;

– Savet Asocijacije/Zajednice;

– Odbor Asocijacije/Zajednice;

Kancelarija za žalbe i prefiks Asocijacije/zajednice.

2. Organi Asocijacije/Zajednice će promovisati suživot i mir među građanima svojih opština članica i podsticati izgradnju odgovarajućih uslova koji će omogućiti svim zajednicama da izraze, sačuvaju i razvijaju svoj nacionalni, etnički, kulturni, verski i jezički identitet.

Član 7

1. Skupština Asocijacije/Zajednice je njen vrhovni organ sastavljen od predstavnika koje imenuje svaka skupština opština učesnica iz reda svojih izabranih članova i odražava sastav skupština opština.

2. Broj predstavnika Skupštine određen je brojem predstavnika u skupštinama opština učesnica u odnosu 10 prema 1. Svaka opština učesnica delegira po jednog predstavnika u Skupštinu Asocijacije/Zajednice, za svaku od skupštine opština iz deset zemalja.

3. Delegate u Skupštinu Asocijacije/Zajednice bira nadležna skupština opštine na predlog predsednika opštine.

4. U predlogu i izboru, gradonačelnik i skupštine opštine će poštovati princip obezbeđivanja etničke raznolikosti svoje opštine. Na ovaj način će se etničke proporcije zastupljene u skupštini opštine odraziti na sastav njenih delegata u Skupštini Asocijacije/Zajednice.

U ovom procesu, gradonačelnici opština i skupštine opština će poštovati norme prava zajednica uključene u Ustav i pravni sistem Republike Kosovo.

5. Mandat Skupštine biće povezan sa mandatom skupština opština opština učesnica. Na svakim lokalnim izborima, u roku od mesec dana od osnivanja skupština opština, osnovane skupštine opština podležu postupku birajući svoje predstavnike u Skupštini Asocijacije/Zajednice po gore opisanim procedurama iu skladu sa zakonom.

6. Mandat delegata Skupštine prestaje istekom njihovog mandata u skupštini dotične opštine. Svi zakonom predviđeni oblici za prestanak mandata odbornika Skupštine opštine primenjivaće se do isteka mandata u Skupštini Asocijacije/Zajednice. U slučaju ponovljenih ili djelimičnih izbora u određenoj opštini učesnici, predstavnicima te opštine u Zajednici/Zajednici prestaje mandat i zamjenjuju ih delegati skupštine opštine uspostavljeni putem ponovljenih ili djelimičnih izbora prema gore definisanim procedurama i u skladu sa zakonom.

7. Skupština svake opštine učesnice ima pravo da oduzme mandat jednom ili više svojih delegata u Skupštini Asocijacije/Zajednice. Oduzimanje mandata mora biti opravdano u smislu usaglašenosti sa ovim Statutom i pravnim sistemom Kosova. Zamenjujući svoje delegate u Skupštini, skupštine opština će poštovati gore opisano načelo etničke raznolikosti. Inicijativu za zamenu delegata u Skupštini može preduzeti predsednik opštine, potpredsednik za zajednice, potpredsednik Skupštine opštine za zajednice ili bilo koji odbornik Skupštine opštine. Odluke o oduzimanju mandata i njegovoj zamjeni donosi skupština opštine dotične opštine.

8. Delegati Skupštine Asocijacije/Zajednice imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Skupštini. Finansijska nadoknada će biti utvrđena Pravilnikom o radu Skupštine i biće u skladu sa finansijskim standardima javne službe regulisane zakonom Kosova.

Član 8

1. Sastanke Skupštine Asocijacije/Zajednice poziva i vodi predsednik Asocijacije/Zajednice. U njegovom odsustvu, sastanke poziva i vodi potpredsednik Asocijacije/Zajednice. Ukoliko su oni odsutni ili spriječeni, najstariji raspoloživi delegat može sazvati i voditi odgovarajuću sednicu Skupštine.

2. Sednice Skupštine se sazivaju na inicijativu predsednika Asocijacije/Zajednice, odbora Asocijacije/Zajednice ili sa 1/3 delegata Skupštine/Zajednice.

3. Nakon inauguracije iu roku od tri meseca, Skupština će izraditi Poslovnik o sistemu glasanja i drugim proceduralnim pitanjima. Pravilnik o radu biće u skladu sa Statutom i pravnim sistemom Kosova. Poslovnik će što bliže odražavati poslovnik skupština opština Kosova. Poslovnik zahteva saglasnost 2/3 Skupštine i d-elegata.

4. Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje i može održavati druge redovne ad hoc sastanke. Imenovanje ostalih procedura sednica Skupštine reguliše se Poslovnikom.

Član 9

1. Skupština usvaja Statut Asocijacije/Zajednice, u skladu sa gore navedenim odredbama.

2. Skupština razmatra i usvaja izmene Statuta Asocijacije/Zajednice, u skladu sa gore navedenim odredbama.

3. Skupština usvaja svoj Poslovnik o radu, u skladu sa gore navedenim odredbama.

4. Skupština odlučuje o prihvatanju i razrešenju svojih delegata, u skladu sa navedenim odredbama.

5. Bira i razrešava predsednika, zamenika predsednika i upravni odbor Asocijacije/Zajednice.

6. Ispituje i odobrava budžet Asocijacije/Zajednice.

7. Na preporuku predsednika ili odbora Asocijacije/Zajednice, Skupština razmatra i usvaja dokumente strateške politike relevantne za rad Asocijacije/Zajednice ili za sprovođenje ciljeva Asocijacije/Zajednice, kada se tiču svi članovi. Asocijacije/Zajednice.

8. Razmatra, ispituje i utvrđuje prioritete politike za sprovođenje ciljeva Asocijacije/Zajednice.

9. Ispituje i odobrava sporazume o saradnji sa centralnim vlastima ili trećim licima, domaćim ili stranim, u vezi sa ciljevima ili Asocijacijom/Zajednicom u celini.

10. Razmatra i odobrava građevinske projekte, infrastrukturne i druge investicije u vrednosti preko 50.000 evra, na predlog predsednika i Upravnog odbora Asocijacije/Zajednice.

11. Razmatra i usvaja propise i druge administrativne odluke u vezi sa ciljevima Asocijacije/Zajednice u skladu sa Statutom i pravnim sistemom Kosova.

12. Sve odluke Skupštine u skladu sa gore navedenim tačkama važe za njene članove. Kada je to neophodno i određeno Ustavom i zakonima Kosova, opštine učesnice će sprovoditi odluke Skupštine kroz pravne, administrativne, budžetske procedure i druge postupke koji se odnose na delokrug nadležnosti opština na Kosovu. Svaki član Asocijacije/Zajednice ima jelenada službeno izrazi drugu odluku ili na drugi način da ne usvaja odluke Skupštine kroz njenu proceduru predviđenu Ustavom i zakonom.

13. Kao najviši organ Asocijacije/Zajednice, Skupština može odlučiti da promeni ovlašćenja bilo kog drugog organa Asocijacije/Zajednice, po potrebi, kroz izmene Statuta.

Član 10

Predsednik i potpredsednik Asocijacije/Zajednice 1.

1. Asocijacija/Zajednica će imati predsedavajućeg kojeg biraju članovi skupština opština učesnica i gradonačelnici opština. Procedure za razrešenje predsedavajućeg utvrdiće se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Asocijacija/Zajednica će imati potpredsednika koji će pomagati predsedniku u obavljanju njegovih dužnosti. Potpredsednika bira Skupština iz redova članova skupština opština i njihovih gradonačelnika. Postupak za razrešenje potpredsednika utvrdiće se Pravilnikom Skupštine.

3. Mandati gradonačelnika i potpredsednika povezani su sa njihovim odgovarajućim mandatima u opštinama učesnicama. U svakom izbornom ciklusu, nakon konstituisanja, Skupština će birati novog predsednika i potpredsednika. Neće biti ograničenja za ponavljanje usluge u ove dve funkcije. Ukoliko predsedniku i potpredsedniku prestane mandat na bilo koji zakonski način, Skupština će ih razrešiti i izabrati nove.

4. Predsedavajući će predstavljati jedinstvo Asocijacije/Zajednice pred lokalnim vlastima i trećim licima, domaćim ili stranim.

5. Predsednik predsedava sednicama Skupštine i jedan je od stranaka ovlašćenih da sazivaju sednice u Skupštini.

6. Predsednik nadgleda rad Asocijacije/Odbora, a uprava Zajednice rukovodi radom Asocijacije/Zajednice, sprovođenjem ciljeva Asocijacije/Zajednice i odlukama Skupštine.

7. Uz pomoć Odbora Asocijacije/Zajednice i Administracije, predsednik upravlja Asocijacijom, Budžetom i troškovima Zajednice, u skladu sa odredbama Statuta i zakonskih normi Kosova.

8. Uz pomoć Odbora, predsednik je ovlašćen kao subjekat Asocijacije/Zajednice da vodi svoje bankovne račune, dokumentaciju u vezi sa imovinom, ugovore o saradnji, zastupanje u sudu i druge administrativne poslove i druge oblike administrativnog i drugog oblika formalna prepiska neophodna za funkcionisanje Asocijacije/Zajednice. Pri tome, predsednik će slediti procedure definisane statusom i pravnim sistemom Kosova.

9. Predsednik inicira preispitivanje i usvajanje smernica strateške politike i drugih dokumenata, gore opisanih, u okviru ovlašćenja Skupštine Asocijacije/Zajednice.

10. Zamenik predsednika pomaže predsedavajućem u svim gore opisanim funkcijama, predstavlja Asocijacija/Zajednicu u konsultaciji sa predsedavajućim i zamenjuje predsedavajućeg u obavljanju njegovih/njenih dužnosti, kada je to potrebno. Predsednik može privremeno delegirati bilo koju od navedenih funkcija na potpredsednika.

Član 11

Savet asocijacije/zajednice

1. /Zajednica će imati Savet koji se sastoji od najviše 30 članova među stanovnicima opština učesnica, uključujući sve gradonačelnike opština učesnica.

2. Sastav Saveta će odražavati etničku raznolikost opština učesnica i poštovaće ustavne i zakonske odredbe za predstavljanje zajednica na Kosovu.

3. Na mandat Saveta gradonačelnika primenjivaće se gore definisana pravila za mandat odbornika i gradonačelnika u organima Asocijacije/Zajednice.

4. Izbor i kriterijume za članstvo u Savetu za njegove članove koji nisu gradonačelnici ili odbornici skupštine opštine utvrdiće Skupština Asocijacije/Zajednice posebnim propisima u skladu sa ovim Statutom i pravnim sistemom Kosova.

5. Učestalost i raspored sastanaka, odlučivanja i druga pitanja koja regulišu rad Saveta utvrđuje Skupština Asocijacije/Zajednice posebnim propisom u skladu sa ovim Statutom i pravnim sistemom Kosova.

6. Članstvo u Savetu za negradonačelnike opština odražavaće etničku raznolikost opština koje učestvuju i na drugi način će poštovati ustavne i zakonske norme predviđene za predstavljanje zajednica na Kosovu.

7. Savet Asocijacije/Zajednice je savetodavno telo koje daje smernice za rad Asocijacije/Zajednice.

8. Savet daje savete drugim organima Asocijacije/Zajednice i njegovi članovi se mogu direktno angažovati u istraživanju, analizi, formulisanju strateških smernica i stručnih kolegijuma u ​​vezi sa sprovođenjem Ciljeva Asocijacije/Zajednice.

9. Savet daje preporuke predsedniku, potpredsedniku, upravnom odboru i skupštini Asocijacije/Zajednice u svim aspektima njihovog rada.

10. Članovi imaju pravo da posmatraju sednice Skupštine Asocijacije/Zajednice i podnose pismene predloge na razmatranje i odobrenje Skupštini.

11. Savet daje savetodavno mišljenje o svim oblicima odluka Skupštine Asocijacije/Zajednice.

11. Savet daje savetodavno mišljenje o svim oblicima odluka Skupštine Asocijacije/Zajednice.

Član 12

Odbor Asocijacije/zajednice

1. Asocijacija/Zajednica će imati odbor koji se sastoji od 7 članova koje bira Skupština iz reda gradonačelnika opština i stanovnika opština učesnica.

2. Sastav odbora odražavaće etničku raznolikost opština koje učestvuju i poštovaće ustavne i zakonske odredbe za predstavljanje zajednica na Kosovu.

3. Upravni odbor bira Skupština Asocijacije/Zajednice na predlog predsednika. Za izbor Odbora potrebna je prosta većina delegata Skupštine.

4. U formulisanju svog/njenog predloga za Odbor, predsednik će se konsultovati sa rukovodstvom svih opština učesnica, Kancelarijom premijera Kosova, Savetom Asocijacije/Zajednice, civilnim društvom i liderima nevećinskih zajednica iz opštine učesnice. U najvećoj mogućoj meri, stavovi konsultovanih sagovornika biće odraženi u predlogu predsednika za članove Odbora Asocijacije/Zajednice.

5. Za gradonačelnike koji mogu biti birani za članstvo u Odboru, njihov mandat u Odboru se odnosi na njihov mandat gradonačelnika, u skladu sa relevantnim odredbama definisanim gore u Statutu.

6. Skupština može izabrati bilo kog drugog stanovnika opština učesnica za članstvo u Odboru. U ovom izboru i pored poštovanja normi zastupljenosti nevećinskih zajednica, Skupština se rukovodi vrednostima profesionalizma, ličnih i predmetnih kompetencija, istorije službe i institucionalne i društvene zastupljenosti.

7. Odbor će izabrati svog predsednika, koji će koordinirati njegove aktivnosti i izveštavanje Skupštine i predsednika Asocijacije/Zajednice.

8. Pod nadzorom predsednika, Odbor rukovodi sprovođenjem ciljeva Skupštine, relevantnih odluka Skupštine i administracije Asocijacije/Zajednice.

9. U svom radu, članove Odbora će podržavati stručni kolegiji sastavljeni od stručnjaka iz oblasti obuhvaćenih Ciljevima Asocijacije/Zajednice.

10. Odbor će osnovati stručne škole u ​​sledećim oblastima:

Razvoj lokalne privrede;

– Obrazovanje;

– primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu;

– Socijalna zaštita;

– Urbanističko i ruralno planiranje;

– Stabilni uslovi i rešenja za povratnike;

– Javne službe;

– Pravna, administrativna i proceduralna pitanja;

– Prava nevećinskih zajednica.

11. Odbor može odlučiti o osnivanju drugih stručnih koledža u skladu sa ciljevima Asocijacije/Zajednice.

12. Rad koledža je ograničen na istraživanje, stručne i tehničke savete u vezi sa sprovođenjem Ciljeva Asocijacije/Zajednice, što se tiče nadležnosti Odbora.

13. Pod opštim nadzorom predsednika, rad kolegijuma nadgleda Upravni odbor, uz koordinaciju njegovog predsednika.

14. U izboru profesionalnih koledža, Odbor će poštovati odredbe o etničkoj raznolikosti definisane Ustavom i zakonima Kosova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari