Foto: Pixabay

… objavio je rad o značaju mitoloških životinja, kao i onih koje zaista postoje ali im se pripisuju magična svojstva, na očuvanje biodiverziteta i zaštitu ugroženih vrsta. Rad skoro da i ne sadrži konkretne savete, ali autori nisu ni imali taj cilj već prvenstveno da ukažu na neke od propusta koje prave timovi koji se bave konzervacijom. Pre svega, to je podrazumevanje racionalnog pogleda na svet i isključivanje lokalnih verovanja, rituala i mitova.

Kada se životinje nađu u svojim prirodnim staništima, izvan zaštićenih prostora, njihov opstanak ne zavisi toliko od pravnih regulativa i zabrana koliko od verovanja i ponašanja ljudi koji naseljavaju ista geografska područja a koja mogu doprineti konezrvaciji, iako su zasnovana na magijskom a ne naučnom načinu mišljenja, ali i dodatno ugroziti pojedine vrste. Autori se u radu pre svega osvrću na pojedinačne slučajeve sa Madagaskara i Tanzanije ali ima i drugih primera. Magijska verovanja imaju veoma dinamičan karakter, napominju autori rada o konzervaciji magičnih životinja. Naime, razlikuju su od zajednice do zajednice, protivreče jedna drugima ali se i vremenom menjaju. Velike promene nastupale su kada su određene zajednice pokrštavane ili islamizovane, kada su njihovi članovi sticali obrazovanje u drugačijim kluturama, ali do promena dolazi vremenom i unutar same zajednice jer iskustvo često natera pripovedače da promene legendu. Zato uključivanje ovih verovanja u procese konzervacije nije nimalo jednostavno. Osim što, prema mišljenju britanskih istraživača, u ove procese treba uključuti i naučnike koji se bave iracionalnim aspektima ljudskog života, važno je i da se stav prema magijskim uverenjima ne pojednostavljuje, odnosno da se ona ne posmatraju izolovano od šire slike sveta kojoj pripadaju.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs