Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 1Foto: Pixabay/Couleur

Kada od kasnog proleća prve trešnje ugledaju tezge, pa do jeseni kad beli, ružičasti i crveni grozdovi zavladaju pijacama, omeđio se period u kojem je voće – jedini dezert. Šta, međutim, da rade oni kojima ništa nije slatko do slatkih kolača.

Odgovor je više nego jednostavan: to su voćni kolači, po pravilu jeftina, a ukusna poslastica, od koje nisu imuni ni bogati, ni siromašni. Uz to, poslastice koje ne priznaju godišnja doba: globalizacija je tezge i usred zime napunila voćem (južnim), ko je u detinjstvu učio nauk o cvrčku i mravu konzervirao je darove sunca pa i dok fijuče vetar i veje sneg može da se sladi pekmezima, džemovima, kompotima, kandiranim voćem…

Uostalom, „učiteljica života“ nam sama daje za pravo. Godine 1832. Eduard Zaher, bečki poslastičar, pekao je tortu za kneza Meterniha lično. Da li se pritom zamislio, zapričao, da li je vatra bila prejaka, šta li je, tek torta je malo pregorela. Meterniha su još u njegovo doba zvali „gvozdeni knez“, pa je potpuno jasna panika koja je uhvatila već tada čuvenog Eduarda.

Vremena nije bilo, moralo se spasavati šta se spasti moglo, pa je poslastičar uzeo ono što mu je bilo pri ruci: teglu pekmeza od kajsija. I gle čuda: pekmez je ublažio gorčinu nagorele čokolade, za Zahera znaju svi, a Meternih… ko to beše?

Eto božanske pravde za sve one kojima su voćni kolači pravi cvet na trpezi. Uostalom, i svaka voćka, pre nego što je to postala, bila je cvet.

Voćni kolači su i izazov u kuhinji: ne postoji pravilo po kojem se, recimo, kajsije ne smeju zameniti šljivama, maline jagodama, jabuke kruškama… Mašta je jedini limit!

Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 2
Foto: Pixabay/ExplorerBob

Ko­lač od kaj­si­ja

Mle­ko – 500 ml; kva­sac; mast – 200 g; še­ćer – 200 g;

ja­ja – 2 kom; bra­šno – 500 g; pek­mez od kaj­si­ja;

mle­ve­ni ora­si; su­vo gro­žđe; čo­ko­la­da – 100 g; mar­ga­rin

Kad se ma­lo pa­žlji­vi­je pro­či­ta re­cept što sle­di, ni­je te­ško za­klju­či­ti da bi mu po­za­vi­deo i Edu­ard Za­her lič­no.

Pre sve­ga, u šo­lji mle­ka va­lja raz­mu­ti­ti pa­ke­tić kva­sca i osta­vi­ti da od­sto­ji. Za to vre­me umu­ti­ti 200 gra­ma ma­sti sa 100 gra­ma še­će­ra, dva ce­la ja­je­ta i po­la ki­lo­gra­ma bra­šna. Do­bro se pro­me­ša pa do­da kva­sac s mle­kom i ume­si te­sto. Po­de­li se na če­ti­ri de­la, pa sva­ki raz­vu­če na ve­li­či­nu ple­ha.

Pr­va ko­ra se na­ma­že pek­me­zom od kaj­si­ja, po­spe mle­ve­nim ora­si­ma, še­će­rom u kri­sta­lu i ra­spe su­vim gro­žđem. Pre­ko ovo­ga dru­ga ko­ra, pa opet fil, ko­ra, fil, ko­ra za kraj. Sve se osta­vi da od­sto­ji je­dan sat, pa tek on­da gur­ne u rer­nu i re­gu­lar­no is­pe­če.

Do­bro se ohla­di, ise­če na koc­ke, pa za­li­je pre­li­vom ko­ji je iden­ti­čan onom za Lu­cin ko­lač: de­set ka­ši­ka mle­ka, tri ka­ši­ke še­će­ra, sto gra­ma čo­ko­la­de i ma­lo mar­ga­ri­na, sve uz me­ša­nje, sje­di­ne se na ti­hoj va­tri.

Lu­cin ko­lač

Ja­ja – 2 kom; še­ćer – 200 g; ulje – 200 g;

mle­ko – 500 ml; griz – 400 g; ja­bu­ke – 500 g;

pra­šak za pe­ci­vo; orah; čo­ko­la­da – 100 g; mar­ga­rin

 Ne­ka­da je sve bi­lo jed­no­stav­no. Da­nas tre­ba pu­to­va­ti pre­ko tri dr­ža­ve da bi se sti­glo do tvor­ca ove jef­ti­ne, a iz­nad sve­ga uku­sne po­sla­sti­ce.

Dva ja­je­ta va­lja umu­ti­ti sa dve šo­lji­ce še­će­ra, pa ovo­me do­da­ti šo­lju zej­ti­na, dve šo­lje mle­ka, dve šo­lje gri­za, dve šo­lje ren­da­nih ja­bu­ka, sec­ka­nih ora­ha po uku­su, al’ ne pre­vi­še i po­la ke­si­ce pra­ška za pe­ci­vo. Sve se pro­me­ša, pa u rer­ni na 200 ste­pe­ni is­pe­če re­gu­lar­no.

Za to vre­me na­pra­vi se pre­liv od de­set ka­ši­ka mle­ka, tri ka­ši­ke še­će­ra, sto gra­ma čo­ko­la­de i ma­lo mar­ga­ri­na ko­jim se za­li­je pe­čen i ohla­đen ko­lač.

Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 3
Foto: Pixabay/Marco Roosink

Tor­ta od ja­bu­ka

Ja­bu­ke – 1 kg; še­ćer – 500 g; ja­ja – 4 kom;

bra­šno – 3 ka­ši­ke; li­mun – 1 kom; šlag – 250 ml

Ki­lo­gram ki­se­lih ja­bu­ka va­lja olju­šti­ti, pro­bu­ši­ti po sre­di­ni i iz­va­di­ti ko­šti­ce, ta­ko da ja­bu­ke osta­nu kao lop­te. Dno okru­glog ple­ha, ili va­tro­stal­ne po­su­de, de­blji­ne do dva pr­sta, za­spe se še­će­rom, pa po­re­đa­ju ja­bu­ke što se na­to­pe so­kom od li­mu­na i za­li­ju ra­kij­skom ča­ši­com vo­de.

Ovo se na 200 ste­pe­ni pe­če oko po­la sa­ta, da se ja­bu­ke bla­go ka­ra­me­li­šu, a za to vre­me pri­pre­mi te­sto: če­ti­ri ja­je­ta se umu­te (pr­vo be­lan­ca, po­tom žu­man­ca) s če­ti­ri ka­ši­ke še­će­ra i tri rav­ne ka­ši­ke bra­šna. Ovim se za­li­ju ka­ra­me­li­sa­ne ja­bu­ke, sve vra­ti u rer­nu dok te­sto ne do­bi­je bo­ju zla­ta, iz­va­di, do­bro ohla­di, pa pre­vr­ne na ta­njir na ko­jem će se slu­ži­ti.

Osve­ža­va­ju­će je ta­kvo ka­kvo je, lju­bi­te­lji slat­kog ovaj ko­lač vo­le da pre­li­ju ulu­pa­nim šla­gom.

Voć­ni ko­lač

Ja­ja – 4 kom; bra­šno – 250 g; jo­gurt – 200 g; še­ćer – 200 g;

zej­tin – 2 dl; pra­šak za pe­ci­vo; se­zon­sko vo­će – 1 kg

Ko­lać za sva go­di­šnja do­ba: mo­že od ja­go­da, ma­li­na ili ku­pi­na; mo­že od kaj­si­ja; pre­le­po je od šlji­va; ni­je za­be­le­že­no, ma­da bi bi­lo in­te­re­sant­no, pro­ba­ti i sa avo­ka­dom ili man­gom.

Od če­ti­ri be­lan­ca umu­ti se šne, pa mu se do­da šo­lja še­će­ra, žu­man­ca, pa šo­lja (i još ma­lo vi­še) bra­šna, te po šo­lja jo­gur­ta, zej­ti­na i ke­si­ca pra­ška za pe­ci­vo.

Pleh se na­u­lji, na­pra­ši bra­šnom, pa raz­li­je te­sto, a na vr­hu po­re­đa vo­će, jed­no do dru­gog da bu­de gu­sto, ali ne i te­sno.

Pe­če se na 200 ste­pe­ni, pa još to­pao ko­lač sa­mo za­pra­ši prah še­će­rom.

Ko­lač od ba­na­na s vi­nom

Pu­ter – 150 g; še­ćer u pra­hu – 150 g; ja­ja – 8 kom;

li­mun – 1 kom; mle­ve­ni ora­si – 150 g; mle­ve­ni keks – 150 g;

cr­no vi­no – 1 dl; ba­na­ne – 1 kg

Sa­mo za gur­ma­ne.

Pre sve­ga, 150 gra­ma pu­te­ra va­lja umu­ti­ti sa isto to­li­ko še­će­ra u pra­hu. Ovoj ma­si po­ste­pe­no do­da­va­ti osam žu­ma­na­ca, sok od po­la li­mu­na, 150 gra­ma mle­ve­nih ora­ha, isto to­li­ko mle­ve­nog kek­sa i po­la ča­še cr­nog vi­na.

Ona­mo umu­ti­ti šne od osam be­la­na­ca, sve sje­di­ni­ti, pa ume­ša­ti sa ki­lo­gra­mom oči­šće­nih i na ko­lu­to­ve ise­če­nih ba­na­na.

Pleh se na­u­lji i po­spe bra­šnom, ma­sa ko­la­ča pa­žlji­vo raz­li­je, pa sve pe­če na 200 ste­pe­ni.

Pe­čen ko­lač još sa­mo va­lja po­su­ti va­ni­lin še­će­rom, pa ohla­di­ti.

Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 4
Foto: Pixabay/4924546

Po­mo­ran­dža tor­ta

Ja­ja – 11 kom; po­mo­ran­dže – 3 kom;

še­ćer – 500 g; mle­ve­ni keks – 250 g;

mle­ve­ni ora­si – 500 g; čo­ko­la­da – 100 g;

pu­ter – 125 g; mle­ko

Kao i sva­ka kla­sič­na tor­ta spra­vlja se od ko­ra i fi­la. Ko­ra se pe­če u jed­nom ko­ma­du.

Da­kle, pr­vo ko­ra: osam ce­lih ja­ja pre sve­ga va­lja umu­ti­ti (na­rav­no, pr­vo be­lan­ca, pa po­tom žu­man­ca) s osam ka­ši­ka še­će­ra, pa sme­si do­da­ti osam ka­ši­ka mle­ve­nog kek­sa, osam ka­ši­ka mle­ve­nog ora­ha, če­ti­ri štan­gle ren­da­ne čo­ko­la­de, sa­stru­ga­nu ko­ru od jed­ne i sok od dve po­mo­ran­dže.

Pe­če se na 180 ste­pe­ni oko po­la sa­ta.

Sa­da fil: če­ti­ri ka­ši­ke mle­ka sa se­dam ka­ši­ka še­će­ra se ku­va na ti­hoj va­tri dok se še­ćer ne oto­pi, a on­da se sme­si do­da 200 gra­ma mle­ve­nog ora­ha pa još ma­lo pro­ku­va. Ohla­di se, pa u ma­su ume­ša po­la pa­kle pu­te­ra, tri žu­man­ca i sok od jed­ne po­mo­ran­dže.

Ohla­đe­ne ko­re se pre­se­ku na po­la, fi­lu­ju, a od pre­o­sta­la tri be­lan­ca na­pra­vi šne ko­jim se tor­ta ob­lo­ži sa svih stra­na.

Kor­pi­ce s vo­ćem

Li­sna­to te­sto – 500 g; se­zon­sko vo­će – 500 g; slat­ka pa­vla­ka – 500 ml; čo­ko­la­da

Ovo je ko­lač za le­nje lju­de, one ko­ji ne že­le da se bak­ću me­še­njem slat­kog te­sta. Da­kle, mu­ška va­ri­jan­ta za slat­ko po­slu­že­nje.

Li­sna­to te­sto (ku­plje­no je za­mr­znu­to) va­lja na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri od­le­di­ti, ras­ta­nji­ti, pa ča­šom iz­va­di­ti “po­ga­či­ce”, što se sa­mo is­pe­ku u vre­loj rer­ni (250 ste­pe­ni), pa­žlji­vo jer mo­gu br­zo da pre­go­re.

Ove po­ga­či­ce se sa­mo iz­du­be, na­pu­ne vo­ćem (bo­bi­ča­stim) i ukra­se ku­pa­ma od šla­ga što se sa­mo za­pra­ši na­ren­da­nom čo­ko­la­dom.

Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 5
Foto: Pixabay/silviarita

Ja­fa ko­lač

Ja­ja – 2 kom; bra­šno – 10 ka­ši­ka; ulje – 7 ka­ši­ka; še­ćer – 500 g; pra­šak za pe­ci­vo – ½ ke­si­ce; po­mo­ran­dža – 1 kom;

ka­kao – 1,5 ka­ši­ka; džem od kaj­si­ja; mle­ko – 10 ka­ši­ka;

čo­ko­la­da za me­še­nje – 100 g; mar­ga­rin ili pu­ter

Pre sve­ga va­lja ume­si­ti te­sto od dva ja­je­ta, de­set ka­ši­ka bra­šna, se­dam ka­ši­ka ulja, de­set ka­ši­ka še­će­ra i po­la ke­si­ce pra­ška za pe­ci­vo. Od ove ma­se na­pra­ve se dve ko­re što se stan­dard­no is­pe­ku na 200 ste­pe­ni.

Jed­nu ko­ru, ka­da se ohla­di, va­lja iz­mr­vi­ti sit­no, pa u ma­su na­ren­da­ti jed­nu smr­znu­tu po­mo­ran­džu (na­rav­no, sve s ko­rom), što se pre­li­je špi­no­va­nim še­će­rom (na­pra­vlje­nim od 200 gra­ma še­će­ra i jed­ne ra­kij­ske ča­ši­ce vo­de) i ume­ša s ka­ši­kom i po ka­kaa.

Dru­gu ko­ru va­lja pre­ma­za­ti pek­me­zom od kaj­si­ja, pre­kri­ti fi­lom od one pr­ve ko­re, pa sve još za­li­ti gla­zu­rom od čo­ko­la­de, iden­tič­nom kao za Lu­cin ko­lač (de­set ka­ši­ka mle­ka, tri ka­ši­ke še­će­ra, sto gra­ma čo­ko­la­de i ma­lo mar­ga­ri­na ili pu­te­ra, is­to­pi se na la­ga­noj va­tri).

Ro­lat s ba­na­na­ma

Ja­ja – 10 kom; še­ćer – 500 g; ka­kao – 3 ka­ši­ke;

bra­šno – 3 ka­ši­ke; pra­šak za pe­ci­vo – 1 ke­si­ca;

čo­ko­la­da za me­še­nje – 4 štan­gle;  pu­ter – 250 g;

ba­na­ne – 6 kom; šlag – 2 ke­si­ce

Umu­ti­ti po­seb­no be­lan­ca i žu­man­ca od 6 ja­ja, po­tom do­da­ti osta­le sa­stoj­ke (6 ka­ši­ka še­će­ra, 6 ka­ši­ka ka­kaa, 3 ka­ši­ke bra­šna i ke­si­cu pra­ška za pe­ci­vo) i umu­ti­ti te­sto. Naj­ve­ći pleh (ko­ji za­u­zi­ma ce­lu rer­nu) za­ma­sti­ti, pa pre­kri­ti pa­pi­rom. Na to iz­li­ti te­sto, pe­ći 15 mi­nu­ta na 200 ste­pe­ni, pa po­lo­ži­ti na vla­žnu kr­pu.

Ja­ja (4 ko­ma­da) ume­ša­ti sa če­tvrt ki­le še­će­ra pa sku­va­ti na pa­ri. Do­da­ti če­ti­ri štan­gle is­to­plje­ne čo­ko­la­de, a po­seb­no iz­ra­di­ti če­tvrt ki­le pu­te­ra i ume­ša­ti ga s ohla­đe­nom kre­mom. Te­sto tan­ko na­ma­za­ti kre­mom, do­da­ti šest ba­na­na u dva re­da po tri, po­no­vo pre­kri­ti kre­mom, umo­ta­ti, pa sve opet na­ma­za­ti ostat­kom kre­me. Na kra­ju pre­li­ti s dve umu­će­ne ke­si­ce šla­ga.

Šved­ska pi­ta

Za te­sto: bra­šno – 200 g; pu­ter – 150 g; še­ćer – 1 ka­ši­ka;

va­ni­lin še­ćer – 1 ke­si­ca; so – na vrh no­ža.

Za krem: žu­man­ca – od 4 ja­je­ta; še­ćer – 80 g;

bra­šno – 2 ka­ši­ke; mle­ko – 2 dl; va­ni­lin še­ćer – 1 ke­si­ca.

Za šam: be­lan­ca – od 4 ja­je­ta; še­ćer – 100 g. Vo­će – 700 g

Ne tre­ba se iz­la­ga­ti tro­ško­vi­ma pi­to­va­nja na da­le­ki se­ver da bi se pro­bao ovaj iz­u­ze­tni ko­lač. Ta­ko­đe, ne tre­ba če­ka­ti sne­go­ve, jer šved­ska pi­ta je slat­kiš za sva go­di­šnja do­ba. Raz­li­ka je sa­mo u vo­ću: u pro­le­će to su ja­go­de, u le­to kaj­si­je, u je­sen vi­no­grad­ske bre­skve, u zi­mu ja­bu­ke.

Tep­si­ja se pre sve­ga na­ma­že pu­te­rom i po­spe bra­šnom, te­sto ume­si od bra­šna, pu­te­ra, še­će­ra i mr­vi­ce so­li, raz­vu­če pa po­lo­ži na tep­si­ju i is­pe­če ka­ko va­lja. Za to vre­me pri­pre­mi se krem od mle­ka, žu­ma­na­ca, bra­šna i še­će­ra, što se ku­va na la­ga­noj va­tri dok se ne zgu­sne ka­ko tre­ba. Ta­man za to vre­me i bi­skvit je pe­čen, pa sa­mo tre­ba na­re­za­ti vo­će, za­li­ti ša­mom i vra­ti­ti u rer­nu da sve le­po po­ru­me­ni.

Ka­da se ko­ri­ste ja­bu­ke, njih va­lja pret­hod­no pri­pre­mi­ti: olju­šti­ti i iz­ren­da­ti, pa din­sta­ti s pu­te­rom i še­će­rom po uku­su. Ako je sve mno­go vo­de­no, zgu­šnja­va se ka­ši­kom-dve mle­ve­nog kek­sa.

Po­stu­pak je da­lje iden­ti­čan.

Ša­re­ni ko­lač od vi­ša­nja

Za te­sto: ja­ja – 5 kom; še­ćer – 10 ka­ši­ka;

bra­šno – 12 ka­ši­ka; mle­ko – 4 ka­ši­ke;

ulje – 2 ka­ši­ke; pra­šak za pe­ci­vo.

Za krem: pu­ter – 125 g;

še­ćer u pra­hu – 100 g; ja­ja – 2 kom;

čo­ko­la­da – 100 g; šlag – 2 ke­si­ce;

sok od ja­bu­ka; vi­šnje – 500 g

Ovaj ko­lač se pra­vi od dve vr­ste te­sta, kre­ma i šla­ga.

Pr­vo te­sto se mu­ti od 5 žu­ma­na­ca, 5 ka­ši­ka še­će­ra, 7 ka­ši­ka bra­šna, 4 ka­ši­ke mle­ka i po­la ke­si­ce pra­ška za pe­ci­vo.

Dru­go te­sto je od 5 be­la­na­ca, 5 ka­ši­ka še­će­ra, 5 ka­ši­ka bra­šna, 2 ka­ši­ke ulja i dru­ge po­lo­vi­ne ke­si­ce pra­ška za pe­ci­vo.

U pleh, ko­ji je pret­hod­no pod­ma­zan mar­ga­ri­nom i po­sut bra­šnom, iz­li­je se žu­to te­sto, po nje­mu po­re­đa­ju vi­šnje, sve po­klo­pi be­lim te­stom, pa pe­če na 200 ste­pe­ni oko po­la sa­ta.

Ohla­đe­ni ko­lač se do­bro za­li­je so­kom od ja­bu­ke, osta­vi da sto­ji i če­ka krem što se umu­ti od pu­te­ra, še­će­ra u pra­hu, ce­lih ja­ja i to­plje­ne čo­ko­la­de za me­še­nje. Na kra­ju se sve „ob­u­če“ ulu­pa­nim šla­gom.

Me­ra za ovaj iz­van­re­dan ko­lač (sve što je do­bro tra­ži tru­da!) za stan­dard­ni je pleh. Ako se, me­đu­tim, spre­ma u ple­hu za rer­nu, on­da me­ru va­lja udvo­stru­či­ti. Ta­ko će i ka­sni­je za­do­volj­stvo bi­ti du­plo ve­će.

Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 6
Foto: Pixabay/klimkin

Pro­sti ko­lač

Mle­ve­ni keks – 1 ku­ti­ja; ga­zi­ra­ni sok od po­mo­ran­dže – 2 dl;

ki­se­la pa­vla­ka – 200 g; šlag – 1 ke­si­ca; se­zon­sko vo­će – 500 g

Nit se ku­va, nit se pe­če.

Keks (pla­zma naj­bo­lje) se na­to­pi so­kom, što se po­lo­ži na dno či­ni­je. Ki­se­la pa­vla­ka se umu­ti, pa pre­ma­že keks, od­o­zgo raz­ba­ca vo­će (ma­li­ne, ku­pi­ne, ja­go­de, vi­šnje…), pa sve za­li­je umu­će­nim šla­gom i do­bro ras­hla­di.

Uni­ver­zal­ni ko­lač

Ja­ja – 5 kom; še­ćer – 250 g; bra­šno – 300 g;

pra­šak za pe­ci­vo – 1 ka­ši­či­ca; ulje – 1 dl;

vo­će po iz­bo­ru – 500 g

Da­kle, ka­kvog će uku­sa bi­ti ko­lač za­vi­si od že­lja i mo­guć­no­sti do­ma­ći­ce: jed­no je ako se pra­vi s ma­li­na­ma, dru­go s bo­rov­ni­ca­ma, tre­će…

Pre sve­ga, ja­ja na tre­nu­tak po­to­pi­ti u vre­lu vo­du, za­tim ih raz­bi­ti (ali lju­ske ne ba­ca­ti još!), si­pa­ti u van­glu za me­še­nje pa ume­ša­ti sa še­će­rom i pet lju­ski (od onih ja­ja) vre­le vo­de. I da­lje mu­ti­ti, a na kra­ju do­da­ti bra­šno, pra­šak za pe­ci­vo i ulje.

Ova­ko pti­pre­mlje­no te­sto stan­dard­no se iz­li­je u pod­ma­zan i po­bra­šnja­vljen pleh, pa po vr­hu za­spe vo­ćem ko­je je pret­hod­no po­su­to s ma­lo bra­šna. Da ne pa­da na dno i ne le­pi se.

Pe­če se stan­dard­no, a na kra­ju za­spe prah še­će­rom za­mi­ri­sa­nim va­ni­lom.

Voć­na tor­ta

Pi­ško­te – 1 ve­li­ko pa­ko­va­nje; ja­je – 1 kom;

šlag – 0,5 l; vo­će – 500 g

Ova tor­ta je pra­va mu­ška tor­ta, ne sa­mo za­to za­to što je mu­škar­ci slat­ko je­du. Mo­gu la­ko i da je spre­ma­ju. Kad ima ma­li­na ili vi­ša­nja le­pa je ta­kva, kad ne, on­da su tu ili za­mr­zi­va­či ili ko­nzer­ve: voć­nog kok­te­la ili sa­mo ana­na­sa.

U sa­mo­u­slu­zi se na­ba­vi ve­li­ko pa­ko­va­nje pi­ško­ta, kon­zer­va voć­nog kok­te­la, po­la li­tra šla­ga i jed­no ja­je. Pi­ško­te se po­re­đa­ju, na­ka­pa­ju so­kom iz kok­te­la, a u mik­se­ru umu­ti be­lan­ce s dve ka­ši­či­ce ne­kog slat­ka. Ovim šne­om pre­kri­ju se pi­ško­te, od­o­zgo po­re­đa oce­đe­no vo­će iz kon­zer­ve, od­no­sno sve­že ili za­mr­znu­te ma­li­ne/vi­šnje, sve za­li­je šla­gom, pa osta­vi je­dan dan u za­mr­zi­va­ču, a pre slu­že­nja ne­ko­li­ko sa­ti na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri. To­li­ko, da se ne opu­sti sa­svim.

Pi­ško­ta-tor­ta od po­mo­ran­dže

Ja­ja – 6 kom; še­ćer – 200 g; po­mo­ran­dža – 1 kom;

že­la­tin – 2 ke­si­ce; pi­ško­te – 1 ve­li­ko pa­ko­va­nje

Jed­no­stav­no, a osve­ža­va­ju­će.

Šest žu­ma­na­ca se pre sve­ga umu­ti sa se­dam ka­ši­ka še­će­ra, pa ovo­me do­da stru­ga­na ko­ra i sok od jed­ne po­mo­ran­dže. U šo­lji to­ple vo­de rast­pe se dve ke­si­ce že­la­ti­na što se po­la­ko do­da umu­će­noj ma­si. Sve se do­bro iz­me­ša, od pre­o­sta­lih be­la­na­ca umu­ti šne, pro­me­ša s kre­mom, pa za­li­ju pi­ško­te što su pret­hod­no na­ka­pa­ne so­kom od po­mo­ran­dže. Sve se osta­vi na naj­hlad­ni­jem me­stu u fri­ži­de­ru (ne u za­mr­zi­va­ču) do slu­že­nja.

Recepti za kolače od voća: Osvežavajući, sočni, jeftini 7
Foto: Pixabay/LoggaWiggler

Krem tor­ta s ma­li­na­ma

Za te­sto: ja­ja – 2 kom; še­ćer – 75 g; bra­šno – 75 g;

gu­stin – 25 gr; pra­šak za pe­ci­vo – 1 ke­si­ca.

Za krem: že­la­tin – 6 li­sto­va, ma­li­ne – 325 g;

slat­ka pa­vla­ka – 750 g; kri­stal še­ćer – 125 g;

va­ni­lin še­ćer – 2 ke­si­ce; še­ćer u pra­hu – 1 ka­ši­ka; šlag – 250 g; ba­dem – 25 g; ko­ra od jed­nog li­mu­na; ma­lo so­li

S jed­nom ka­ši­kom mla­ke vo­de umu­ti se šam od be­la­na­ca, do­da še­ćer, pa jed­no po jed­no žu­man­ce. Za­tim bra­šno, gu­stin i pra­šak za pe­ci­vo. Okru­gli ka­lup se pod­ma­že i za­pra­ši bra­šnom, pa ko­ra pe­če 20-25 mi­nu­ta na 175 ste­pe­ni.

Ko­ra se ohla­di, pa pri­stu­pi iz­ra­di fi­la.

Slat­ka pa­vla­ka se umu­ti s prs­to­hva­tom so­li i stru­ga­nom ko­rom od jed­nog li­mu­na, še­će­rom i va­ni­linim še­će­rom. Sme­si se do­da šlag iz ke­si­ce i ras­kva­še­ni li­sto­vi že­la­ti­na. Ovo se po­de­li na tri de­la.

Ohla­đe­na ko­ra se pre­se­če na dva de­la, pre­ko pr­ve ko­re pre­ma­že tre­ći­nom fi­la, po­re­đa­ju ma­li­ne, do­da dru­ga tre­ći­na fi­la, po­klo­pi, pa ce­la tor­ta pre­ma­že pre­o­sta­lim kre­mom.

Sve se još sa­mo ukra­si ma­li­na­ma, šla­gom, sec­ka­nim ba­de­mi­ma i po­spe še­će­rom u pra­hu.

Krem ko­lač s ja­go­da­ma

Te­sto: žu­man­ca – 7 kom; še­ćer – 8 ka­ši­ka;

ulje – ½ šo­lji­ce; mle­ko – 1 ka­ši­ka;

pra­šak za pe­ci­vo – ½ ke­si­ce; bra­šno – 8 ka­ši­ka.

Fil: mle­ko – 1 l; pu­ding od va­ni­le – 4 ke­si­ce; be­lan­ca – 7 kom; še­ćer – 15 ka­ši­ka; ja­go­de – 500 gr; že­la­tin – 1 ke­si­ca

Te­sto se za­me­ša od bra­šna, žu­ma­na­ca, še­će­ra, ma­lo ulja, ma­lo mle­ka i pra­ška za pe­ci­vo. Is­pe­če se ta­ko da bu­de de­be­lo 2–3 cen­t­im­e­tra. Ohla­di se, pa pri­stu­pi iz­ra­di fi­la: u li­tri mle­ka uku­va­ju se (bez še­će­ra) če­ti­ri ke­si­ce pu­din­ga od va­ni­le. Po­seb­no se umu­te be­lan­ca sa še­će­rom. U vruć pu­ding la­ga­no se ume­ša šam, pa je go­tov i krem ko­jim se pre­li­je ona ko­ra.

Na kra­ju još sa­mo va­lja po­re­đa­tui ja­go­de, pa sve bla­ko fik­si­rat­zi jed­nom ke­si­com pri­pre­mlje­nog že­la­ti­na.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.